BBC เตือนทั่วโลก+กระทรวงสาธารณสุขไทยประกาศเฝ้าระวัง. ..ไวรัสยังไม่ทราบชนิดทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงที่จีน คล้ายไวรัส SAR

แชร์ข่าวนี้

สรุปสถานการณ์โรคปอดอักเสบสงสัยจากSARS ประเทศจีน 3 มกราคม 2563
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
จากการรายงานข่าวของสานักข่าวหลายแห่ง

พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส ที่อาจมีความ เช่ือมโยงกับ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของ ประเทศจีน

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จานวน 27 ราย ซึ่งมีอาการรุนแรงจำนวน 7ราย

โดยมีอาการไข้ บางราย มีอาการหายใจไม่สะดวก ทุกรายมีการแยกรักษา และยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน

ซึ่งผู้ป่วยมี ความสัมพันธ์กันคือประวัติการไปตลาดอาหารทะเล

ซึ่งนอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีการขายทั้งแมว สุนัข งู และสัตว์ป่าอื่นๆด้วย

ท้ังนี้สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ท่ียังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ในฮ่องกงจานวน 2 ราย ซึ่งเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น

รายแรกมีไข้ และอาการของ ทางเดินหายใจส่วนบน ตรวจไม่พบ SARS ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดนก ไม่มีประวัติไปตลาดสด

รายท่ีสองไม่มี ไข้ หรืออาการปอดอักเสบ

สาหรับประเทศจีน เคยมี SARS ระบาดเมื่อปี 2546 ซึ่งทาให้มีผู้เสียชีวิตถึง 349 ราย และในฮ่องกง อีก 299 ราย และมีผู้ติดเชื้อโลกมากถึง 8,000 ราย

นอกจากน้ีในประเทศจีนยังพบการรายงานการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

ตั้งแต่ปี 2556 ทั้งหมด 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ H7N9 H9N2 H7N4 H5N1 และ H5N6 ได้แก่

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 มีการระบาด เมื่อเดือนมีนาคม 2556 มีผู้ป่วยยืนยัน 1,568 ราย เสียชีวิต 615 ราย มีการระบาดทั้งส้ิน 6 ระลอก

สำหรับปี 2562
(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม)
พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย เป็น ชายอายุ 82 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2562 รายงานจากมณฑลกานซู่ ประเทศจีน แต่ผู้ป่วยน่าจะสัมผัส โรคจากพ้ืนท่ีในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย

ไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H9N2 พบผู้ป่วยยืนยันปี 2558 28 ราย

ปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน 7 ราย และ ปี 2562 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H9N2 8 ราย (จากจีน 6 ราย โอมาน 1 ราย และอินเดีย 1 ราย)

สำหรับไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H7N4 พบผู้ป่วยยืนยันราย สุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 1 ราย

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ในปี 2557 มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N6 24 ราย เสียชีวิต 7 ราย รายล่าสุดป่วยเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เป็นหญิง อายุ 59 ปีจากปักก่ิง และไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซ่ึงเกิดการระบาดในปี 2546 มีผู้ป่วย 861 ราย เสียชีวิต 455 ราย ในปี 2562 มีผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย จากประเทศเนปาล

ประเทศไทย ไม่เคยมีการระบาดของ SARS แต่มีบินมารักษาเมื่อปี 2546

แต่มีผู้ป่วยไข้หวัดนก ในปี 2547-2549 จานวน 25 ราย
เสียชีวิต 17 ราย

สาหรับไข้หวัดใหญ่ ในปี 2562
(1 มค.- 24 ธค 62) จากรง 506 มีผู้ป่วย 378,881 ราย เสียชีวิต 29 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 571.45 ต่อประชากรแสนคน CFR=0.01%

เมื่อเปรียบเทียบพบว่า สูงกว่าจานวนผู้ป่วยปีท่ีแล้วและค่ามัธยฐาน 1.6 เท่า ส่วนใหญ่พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ

ถึงแม้ประเทศไทยสามารถป้องกันการแพร่กระจายของ SARS ได้สาเร็จเมื่อปี 2546 แต่เคยมีการ ระบาดของไข้หวัดนก และมีควบคุมโรคจนสาเร็จ และ มีระบบเฝ้าระวังมาโดยตลอด

แต่ในสถานการณ์ ปัจจุบันประเทศจีนยังพบไข้หวัดนก และมีผู้ป่วยสงสัย SARS และมีนักท่องเที่ยวจีน หรือต่างชาติที่เดินทาง ระหว่างไทย จีน มีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อเข้ามาเมืองไทยได้ง่ายกว่าเมื่อการ ระบาดครั้งก่อน

และจากข้อมูลสายการบินจากเมืองอู่ฮั่น มายังสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่ามีหลายสายการบินที่ ทำการบินอยู่ ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ คือ China Southern Airline จานวน 4เที่ยวและ Maldivian จานวน 1เที่ยว

ผู้โดยสารประมาณ 170 คนต่อเที่ยว และสนามบินดอนเมืองคือ Thai Air Asia จานวน 2 เที่ยว

ผู้โดยสารเที่ยวละ 160 คน สรุป มีผู้โดยสารที่เสี่ยงจานวน 1170 คนต่อวัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการพบ ผู้ป่วยสงสัย SARS ในประเทศจีน และโอกาสพบผู้ป่วยโรค SARS ในประเทศไทยจากการเดินทางเข้ามาทาง สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ และสุราษฎรธานี

พบว่ามีโอกาสในการพบผู้ป่วยเพียงร้อยละ 2 (จาก โปรแกรม Insight) แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในการท่ีจะมีการแพร่กระจายเชื้อ SARS เข้ามาได้

จึงควรกำหนดมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มข้น

มาตรการป้องกันของประเทศไทย มีการกำหนดให้ SARS เป็นโรคติดต่ออันตราย ท่ีต้องมีการเฝ้า ระวังรายงานสอบสวนและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น

กำหนดมาตรการเฝ้าระวังในผู้ป่วยสงสัยทั้งการเฝ้า ระวังในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การเฝ้าระวังในด่านควบคุมโรคของท่าอากาศ ยาน มีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของทีมควบคุมโรคติดต่ออันตราย ดัง ตาราง และ รายละเอียดดังนี้

1. แนวทางในการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค SARS ดังตาราง

2. การเฝ้าระวังจากนักท่องเที่ยว ท่ีเดินทางมาจากเมืองเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีสายการบินจากเมืองอู่ฮ่ัน มายัง สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองหลายเที่ยวบิน ซ่ึงดาเนินการคัดกรองโดยด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ

3. การเตรียมพร้อมของทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย ของทุกจังหวัด และในส่วนกลางเตรียมไว้ ท้ังหมด 8 ทีม

4. การสื่อสารความเส่ียงสาหรับประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือป้องกันตนเอง รวมทั้งผู้ท่ี เดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อเฝ้าระวังอาการ

11. โรคซาร์ส
พื้นที่ที่พบ การระบาดของโรค
ประเทศที่พบการ ระบาดของโรคล่าสุด
สถานท่ีกักกัน ผู้สงสัย/ผู้ป่วย
สถานทสี่ ง่ ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
อาการ
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ ดังนี้ กรณีที่ 1 ผู้ป่วยที่มีไข้ตั้งแต่ 38
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ
ไอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลาบาก
กรณีที่ 2 ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจเฉียบพลันที่
หาสาเหตุไม่ได้
ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 10 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่าง หนึ่งต่อไปนี้
: มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัย
การติดเชื้อโรคซาร์ส
: เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหรือ
เขตติดโรคโรคซาร์ส
: อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดหรือ
เขตติดโรคโรคซาร์ส
: สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรค
ซาร์ส เช่น ชะมด
: พ.ศ. 2546 พบผู้ป่วยในประเทศ จีน
ฮ่องกง สิงคโปร์ และหลาย ประเทศ
ในยุโรป ที่มีประวัติเดินทางไป
ประเทศจีนและฮ่องกง หลังจาก นั้น
ไม่มีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่
: จีน
(เมษายน 2546)
PUI: ห้องแยกความดัน ลบ โรงพยาบาลของรัฐ ในท้องที่ Confirmed: ห้อง แยกความดันลบ ระดับ เขต หรือ ระดับกรม
Lab centers:
– Thai NIH (Real-time RT-PCR) – TRC-EID
(1. Real-time RT- PCR 2.Conventional RT-PCR + sequencing)
Samples:
Respiratory tract swab/sputum
Other tests:
Endemic and novel pathogen such as AI or novel influenza

เรียน ท่านผู้ตรวจฯ, นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./รพท.

ขณะนี้พบการะบาดของโรคปอดบวมชนิดรุนแรงโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่ประเทศจีน แถบเมืองอู๋ฮั่น
(ตามไฟล์ที่แนบมา)

กรมควบคุมโรคได้ออกมาตรการเพื่อเตรียมการป้องกันและควบคุมการระบาดหากพบโรคนี้ โดยเพิ่มการเฝ้าระวังโรค (เช่น ติดตั้ง thermo scan, การคัดกรองโรค, การให้ข้อมูลแก่ผู้เดินทางไปยังเมืองที่พบการระบาด) ณ ช่องทางเข้าออกประเทศโดยเฉพาะช่องทางสนามบินที่มีสายการบินตรงจากประเทศจีน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเมืองอู๋ฮั่น)

และติดตามข่าวการระบาดจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

โดย กรม คร. ได้เปิด EOC โดยมี ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปเป็น IC ส่วนของ สคร./สสจ./รพ. ให้เตรียมพร้อม PPE, ยาต้านไวรัส flu

, รวมถึงเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็น และ เตรียมพร้อมห้อง negative pressure , ทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ หากมีข้อมูลใดเพิ่มเติม จะนำเรียนให้ทราบต่อไป

Cr กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

China pneumonia outbreak: Mystery virus probed in Wuhan
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-50984025


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *