สธ. สร้างต้นแบบ “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ช่วยวัยทำงานสุขภาพดี

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

                    วันนี้ (23 มกราคม 2563) นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัว “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) ณ โรงอาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ว่า ประชาชนวัยทำงานมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่จากข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2557 – 2558 พบว่า คนไทยวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 และพบโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 8.9 และ 24.7 นอกจากนี้ ข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 – 2562 พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ คือ ร้อยละ 52.5, 51.4, 51.8 52.8 และ 51.9 ตามลำดับ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานโดยจัดทำมาตรฐาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) ขึ้น เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

“ทั้งนี้ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้

(1) ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หมวด 35 ข้อ

(2) มีเมนูชูสุขภาพ อย่างน้อยร้านละ 1 เมนู

(3) มีร้านจำหน่ายผลไม้สด อย่างน้อย 1 ร้าน

(4) ผู้บริโภคสามารถเลือกให้ผู้ประกอบการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มต่างๆ ได้

(5) มีป้ายบอกปริมาณโซเดียมและปริมาณน้ำตาลต่อการตัก 1 ช้อนชา ที่โต๊ะวางเครื่องปรุง

(6) มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน บริเวณโรงอาหาร และ

(7) มีการสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดรับกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโภชนาการให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

                 ทางด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารทุกหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สามารถปรุงประกอบเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ได้ รวมถึงได้จัดทำป้ายบอกพลังงานจากอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นอย่างดี ในการพัฒนาให้โรงอาหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้นแบบ “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) เพื่อเป็นแหล่งอาหารสุขภาพสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่โรงอาหารในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประชาชนวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์” ต่อไป

 

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *