เริ่มแล้ว !! การเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10

แชร์ข่าวนี้

                  เมื่อเร็วๆนี้ที่ จ.นนทบุรี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  ในเวทีแถลงข่าวการประกวด “TO BE  NUMBER ONE IDOL” หรือ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 10  ประจำปี 2563  นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ในฐานะเลขานุการโครงการ  TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE  สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ภาพของ TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้ทั้งนัยแห่งการเป็นต้นแบบและการเรียนรู้  ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติ มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต

                  กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE หรือTO BE NUMBER ONE IDOLขึ้น เพื่อสนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ในนามTO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้กลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ต้องการเป็นแบบอย่างที่เก่งและดี ให้กลุ่มสมาชิกรู้สึกและเข้าใจว่าสามารถเป็นIDOLได้โดยไม่ต้องเป็นดารา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มสมาชิกเห็นความสำคัญของการศึกษา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้ที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม

                ทั้งนี้จากการประกวดในปีที่ผ่านๆมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาตามแนวทางโครงการฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความคิดที่มีจิตสาธารณะ การได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลกัน และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปสู่อนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้อุทิศตนเป็นกำลังสำคัญของโครงการร่วมดำเนินกิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดี TO BE NUMBER ONE อย่างกว้างขวาง

                  หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ  เลขาธิการมูลนิธิและที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในฐานะครูใหญ่แห่งบ้าน IDOL กล่าวว่าปี 2563นี้  นับการฉลองครบรอบ10ปี ของกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOLซึ่งจะจัดในช่วงมกราคมพฤษภาคมโดยจะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40คน จากทั่วประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15-19 ปี ผลการเรียนในปีที่ผ่านมาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความกตัญญูรู้คุณ  ซื่อสัตย์  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ, การร้องเพลง, การเต้น, การแสดง รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดความสามารถและพัฒนาการบนเวที ทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ คุณท็อป ดารณีนุช, คุณหลิว มนัสวี , คุณชิน ชินวุฒ และกรรมการพิเศษ แต่ละสัปดาห์และสุดท้ายจะมีการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 16 คน

              “ความสำเร็จของกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLที่ผ่านมาคือการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ปกครอง จากตัวเด็ก จากหน่วยงานเจ้าภาพหลักจากสปอนเซอร์ และจากจังหวัดที่เป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมประกวด เพราะการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLไม่ได้บังคับแต่จะเป็นความสมัครใจของเด็กๆเอง นอกจากนี้ความสำเร็จยังเกิดกับตัวเด็กเอง ซึ่งเคยมีตัวอย่างเด็กที่เป็นIDOLสามารถนำเกียรติประวัติการเป็นIDOLของตัวเอง  ไปขอรับทุนการศึกษาตอนเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยได้ด้วย เพราะทางมหาวิทยาลัยเองก็อยากได้เด็กที่ดีพร้อมเช่นกัน”

               ส่วนทิศทางการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการประกวดในแต่ละปีแล้ว ในอนาคตจังหวัดอาจมีการจัดตั้งศูนย์สำหรับเป็นสถานที่ที่จะฝึกอบรมพัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนที่จะเข้ามาประกวด ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เก่งและดีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทางโครงการฯจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นเวทีแห่งโอกาสแก่เยาวชนทั่วประเทศ ในการต่อยอดความสามารถของเด็กๆไม่ว่าจะ ไปเรียนต่อ ไปประกอบอาชีพ ไปทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงาน ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

                   นายพงศภัค อุดมโภชน์ “แซนต้า” เยาวชน  TO BE NUMBER ONE  IDOL รุ่นที่ 9 ได้เล่าถึงความรู้สึก ที่ได้รับจากการเป็นTO BE NUMBER ONE  IDOLว่าสิ่งแรกเลยคือความประทับใจในมิตรภาพและความอบอุ่นจริงใจที่ได้รับจากคุณครู พี่เลี้ยงและเพื่อนๆระหว่างเก็บตัวที่บ้านIDOL ประสบการณ์ที่ได้ทำให้ความคิดเปลี่ยนไป เปลี่ยนเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้น ทั้งการร้องเพลง การเต้น การพูดคุย การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆ เพราะการเป็น IDOLช่วยสอนหลายๆอย่าง ทำให้เราเก่งในด้านต่างๆมากขึ้น ไม่เฉพาะเรื่องเรียนเก่งหรือเรียนดีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการประพฤติเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่  เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม ส่วนความประทับใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาคือตอนที่ได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนของโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี นอกจากไปมอบสิ่งของแล้วยังได้ร้องเพลงสร้างความสุขให้กับผู้ประสบภัย ช่วยให้คลายความทุกข์ ความเครียดด้วย สำหรับสิ่งที่อยากต่อยอดจากการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL คืออยากเพิ่มประสบการณ์การประกวดในเวทีอื่นๆเพื่อสานฝันการเป็นนักแสดงต่อไป

                   ในขณะที่นางสาวสุชาดา สอนพันธ์ “มิ้น” อีกหนึ่งเยาวชน TO BE NUMBER ONE  IDOL รุ่นที่ 9 ได้เล่าถึงความรู้สึกตลอด 1 ปีที่ผ่านมาของการเป็น TO BE NUMBER ONE  IDOL ว่าสำหรับตนเองสิ่งที่ได้คือ มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆและครู  สิ่งที่ได้กลับมาให้ตัวเองที่เห็นได้ชัดคือการมีพัฒนาการและความสามารถที่เพิ่มขึ้น จากเดิมที่เต้นไม่ค่อยได้ ตอนนี้มีพัฒนาการเต้นที่ดีขึ้นมากโดยส่วนตัวมองว่าการเป็น TO BE NUMBER ONE  IDOL ทำให้เราสามารถไปต่อยอดได้หลายอย่าง เพราะเราได้ผ่านการฝึกร้องและเต้นมาแล้วไม่ว่าจะไปประกวดในเวทีไหนๆ เราจะมีพื้นฐานการร้องและเต้นที่ดีสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ทำความดี เช่น การเป็นตัวแทนโครงการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี ถ้าเราไม่ได้เป็นTO BE NUMBER ONE  IDOL เราอาจจะอยากไปแต่อาจจะไปได้ลำบาก แต่การที่เราอยู่ตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี  ที่ให้เราได้ไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ

                การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่10 ประจำปี 2563 จะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ เริ่มที่ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต, ภาคกลางและตะวันออกวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 63 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี, ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 22 ก.พ.63 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 63 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 63 ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในส่วนภูมิภาคติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-5908106


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *