สาธิต ปล่อยคาราวานหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลประชาชนพื้นที่สูง จ. ตาก

แชร์ข่าวนี้

       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปล่อยคาราวานหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โรงพยาบาลท่าสองยางและโรงพยาบาลแม่ระมาด ดูแลประชาชนบนพื้นที่สูง จ.ตาก บริการตรวจรักษา คัดกรองสุขภาพ ฉีดวัคซีน อนามัยแม่และเด็ก พร้อมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่

           ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ปล่อยคาราวานหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่สูง โดยให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่สูง ทุรกันดาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งจะให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ ร้อยละ 90 การดูแลรักษาผู้ป่วยจะเป็นแบบวิถีชาวเขา อาทิ การคลอดด้วยหมอพื้นบ้าน การอนามัยแม่และเด็ก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ เป็นคาราวานเดินเท้า มอเตอร์ไซค์ รถปิกอัพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตภิบาล จากโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลท่าสองยาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยให้บริการคัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ทันตกรรม และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจหาหนอนพยาธิ ตรวจหาสารพิษตกค้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม.ออนไลน์ ที่ รพ.สต.กาหม่าผาโด้ อ.ท่าสองยาง จุดบริการสาธารณสุขบ้านจ่อคี อ.ท่าสองยาง สาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยโป่ง อ.แม่ระมาด และสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยม รพ.สต.กาหม่าผาโด้ มีปะชากร 3,007 คน มีหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ ร้อยละ 85.29 ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 67.65 หลังคลอด ร้อยละ 81.82 มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 100 ในกลุ่มผู้สูงอายุจะพบโรคความดันโลหิตสูงมาก สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค

ที่มา – กระทรวงสาธารณสุข


แชร์ข่าวนี้