สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเลิศประชารักษ์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม

แชร์ข่าวนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเลิศประชารักษ์ และทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม

          วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิด “อาคารเลิศประชารักษ์” และทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

         นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานว่า โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ก่อสร้างและเปิดให้บริการผู้ป่วยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็นเวลากว่า 30 ปี จากเดิมให้บริการผู้ป่วยวันละ 200 ราย ด้วยความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการรักษาโรคทางตา ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ยวันละ 900-1,000 ราย เป็นผู้ป่วยด้านจักษุ 600-700 ราย และผู้ป่วยทั่วไปประมาณ 300 รายต่อวัน ทำให้เกิดความแออัดในการให้บริการ อาคารชำรุดเสื่อมสภาพ ระบบสาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ จึงได้มีโครงการก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น หลังใหม่ขึ้น

          สำหรับอาคารเลิศประชารักษ์ เป็นอาคารบริการทางการแพทย์สูง 9 ชั้น มูลค่าในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 824,314,815.13 บาท (แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) เป็นเงินงบประมาณจำนวน 753,240,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นบาท) และเงินนอกงบประมาณสมทบจำนวน 71,074,815.13 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกทุกสาขา ห้องผ่าตัด หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยทั่วไป หอผู้ป่วยพิเศษ รวม 300 เตียง และห้องประชุมขนาดบรรจุ 500 คน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน แล้วเสร็จเมื่อปี 2559 และได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเลิศประชารักษ์” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

************************************  4 กุมภาพันธ์ 256


แชร์ข่าวนี้