สธ. จับมือ ศธ. และกรมอนามัยเชื่อมโยงฐานข้อมูล สร้างเด็กวัยเรียนสุขภาพดี

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ สำหรับใช้ในการวางแผนตัดสินใจกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพนักเรียน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพนักเรียนของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา ในการสร้างโอกาส รวมทั้งความเสมอภาคในการบริการทางการศึกษาและสุขภาพ เนื่องจากการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี การเรียนรู้ที่ดี มีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม เป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพคนที่ดีที่สุดส่งต่อไปสู่เยาวชนที่มีคุณภาพ บูรณาการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำระบบฐานข้อมูลใหญ่มาสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

“ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้คำนึงถึงปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรความเปนเลิศ ดานส่งเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ คนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นมีเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนมี IQ และEQ ดี สุขภาพแข็งแรง สูงดีสมส่วน ฟนดีไมผุ และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปลดลง นั่นคือการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลด้านสุขภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง มีการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลนำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อไป” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ทางด้าน นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นดำเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา โดยขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สำคัญด้วยการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการในการพัฒนาการศึกษา     ควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง    มีทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *