ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ระดับประเทศ

แชร์ข่าวนี้

                      วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ โอกาสนี้พระราชทานวโรกาสให้ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ ถวายของที่ระลึกและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ควบคุมทีมแข่งขันจำนวน 45 ทีม พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันกราบทูลประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  พระราชทานวโรกาสให้ทีม THOSSAPORN THUNDER เข้าเฝ้าถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศ สมัยที่ 2 และทีม THE AWESOME ZOO THAILAND ถวายเหรียญรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIOMSHIP 2019  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

                      นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ตั้งแต่ปี 2547  เป็นต้นมา ตามแนวพระดำริขององค์ประธานที่จะใช้กิจกรรมเบนความสนใจของเยาวชน  จากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราว จากยาเสพติด เพราะทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดี  ได้รับประสบการณ์ที่ดี  มีโอกาสได้แสดงศักยภาพและเห็นคุณค่าของตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิต ไม่เฉพาะให้ห่างไกลจากยาเสพติดเท่านั้น แต่รวมถึงคุ้มกันจากปัญหาสังคมอื่นๆด้วย การแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบการผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬา คือ DANCERCISE หรือการเต้นตามจังหวะดนตรีที่เยาวชนรุ่นใหม่ชื่นชอบ  เป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน  การมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  และพัฒนาทักษะ ทางสังคมต่างๆ  เช่น  การมีมนุษยสัมพันธ์  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  และการทำงานเป็นทีม  เป็นต้น โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม CAMP เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นที่ทุกคนชื่นชอบด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE ก็เสริมในเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะทางสังคมในด้านต่างๆด้วย

                      จากการติดตามผลที่ผ่านมาพบว่าการจัดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเลย คือ เยาวชนทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและชื่นชอบ มีความสุข มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาต่อยอดและประสบความสำเร็จในการแข่งขันในเวทีอื่นๆ ทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับโลก และนอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ สามารถจะนำไปปรับใช้กับการทำงาน และการดำเนินชีวิตต่อไปได้

                      ด้าน มล.ยุพดี ศิริวรรณ  เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการTO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี 2020 แบ่งออกเป็น 3 รุ่นคือ รุ่นJUNIOR , รุ่นPRE-TEENAGE, และรุ่นTEENAGE โดยมีการคัดเลือกทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,251 คน จาก 256 ทีม และมีทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในวันนี้ จำนวน 45   ทีม

                      ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รุ่น JUNIOR ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่, ชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม The Shark รร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี,ชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ทีมอิสระศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม,รางวัลชมเชย รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)  สสจ.สุราษฎร์ธานี และทีม Boss Za รร.บ้านก้านเหลือง สสจ.ศรีสะเกษ  รุ่น PRETEENAGE ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Thossaporn Thunder รร.ทศพรวิทยา สสจ.บุรีรัมย์,ชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม BABY MONSTER ทีมอิสระ Next Step Studio,ชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม Heyday โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สสจ.เชียงใหม่,รางวัลชมเชย ทีม The Kidz ทีมอิสระและ ทีม Bravoรร.บ้านบ่อผุด สสจ.สุราษฎร์ธานี รุ่น TEENAGE ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม The Awesome Zoo Thailand ทีมอิสระ,ชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมหวานแหวว ชมรม Dancercise บางมูลนาก สสจ.พิจิตร,ชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม REQUIRES โรงเรียนมุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร,รางวัลชมเชยทีม SPSS โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สสจ.สุพรรณบุรี และทีม Fabulous D Crew  ชมรม TO BE NUMBER ONE รพ.มหาสารคาม  สสจ.มหาสารคาม

                      นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ “ครูเอ” ครูผู้ฝึกสอนทีม Oh My Goshโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น JUNIOR เล่าว่า ปีนี้ธีมที่นำมาใช้ในการแข่งขันคือธีมลิงโดยจะสื่อถึงความซุกซนและความสดใสน่ารักของเด็กๆเหมือนลิง ซึ่งไม่ได้ซุกซนอย่างเดียว แต่มีมุมอื่นด้วยคือฉลาดและการคอยช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกัน ก่อนการแข่งขันแม้น้องๆจะไม่ได้เข้าค่าย TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020  เหมือนรุ่นพี่ แต่จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พื้นฐานการเต้น แอคติ้ง การฟังเพลงซึ่งเราจะมีworkshop เรื่องการฟังเพลงเพื่อให้เด็กแม่นจังหวะ  ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเช่นท่ายิมนาสติก เทคนิคต่างๆก็มีการฝึกซ้อมเช่นกัน เราจะซ้อมกันประมาณ 7 เดือน หลังซ้อมจะเห็นว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สมาธิ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ส่วนตัวผมเรียนปริญญาโทและทำวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อกลยุทธ์การสื่อสาร ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ค่อนข้างเข้าใจโครงการนี้อย่างลึกซึ้งและเล็งเห็นความสำคัญจึงนำเด็กมาเข้าโครงการถือเป็นการสร้างเด็กตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงวัยที่เรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ต้องขอขอบพระคุณทูลกระหม่อมที่ก่อตั้งและจัดการแข่งขันในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทำให้เด็กๆมีพื้นที่แสดงออก  ถ้าไม่มีพระองค์ท่านคิดว่าโครงการนี้อาจไม่สามารถเดินทางมาถึงวันนี้ก็ได้

                      นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน “ครูฐิ” ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3(ตลาดล่าง)สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากทีม The Shark ทีมชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น JUNIOR เล่าว่า สโลแกนของทีมคือ “ก้าวให้ไกล ไปให้ถึงฝัน ด้วยความเป็นหนึ่ง” ความหมายคือเราต้องการสอนเด็กๆว่าต้องก้าวไปข้างหน้า ไปให้ถึงสิ่งที่เราคิด เราหวังไม่ว่าจะเป็น การเรียน การเต้นหรือทุกเรื่องที่เราอยากทำ เราจะไปถึงตรงจุดนั้นได้ด้วยความเป็นหนึ่งที่ต้องมีความสามัคคี มุ่งมั่น จึงจะประสบความสำเร็จได้ เราจะบอกทุกคนทั้งทีมงานและเด็กๆว่าเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด ส่วนรางวัลที่ได้เป็นกำไร และประสบการณ์ชีวิตจากความตั้งใจฝึกซ้อมของพวกเรา สิ่งสำคัญที่เด็กๆจะได้รับจากการแข่งขันในเวที TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE คือการมีเวทีมาตรฐานที่ช่วยสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้แสดงออก ได้โชว์ศักยภาพที่มีอยู่ และเชื่อว่าการเต้นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสุจริตได้ในอนาคต และทางเราได้สนับสนุนเด็กๆที่เป็นนักเต้นในโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยการหาทุนการศึกษาให้และมีเงินฝากในสมุดบัญชี ให้ด้วยเพื่อเอาไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องเรียน

                      ด.ญ.ธมลพรรณ์ แก้วทิ้ง “น้องพลอยแหวน” ตัวแทนทีม Thossaporn Thunder รร.ทศพรวิทยา สสจ.บุรีรัมย์ ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น PRE-TEENAGE เล่าว่า ตนเองเป็นเด็กเรียน แต่เป็นคนชอบเต้นและฝันอยากเป็นนักเต้นมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ไม่กล้าแสดงออก เมื่อได้เข้าชมรมและมีโอกาสมาเป็นนักเต้นในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมาก ทำให้ตอนนี้กล้าแสดงออกมากขึ้น แม้จะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียการเรียน ตนเองยังได้เกรดเฉลี่ย 4  เหมือนเดิม โดยจะใช้เวลาฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนและวันหยุด จะไม่ให้กระทบกับเวลาอ่านหนังสือ จะมีการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและการเต้น ทางครอบครัวเองก็ให้การสนับสนุนเพราะการเต้นในโครงการ TO BE NUMBER ONEไม่ได้ทำให้เราเสียการเรียน จึงอยากฝากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเรารักในสิ่งที่ทำและทำในสิ่งที่รัก ก็จะทำให้เราตั้งใจซ้อมผลก็จะออกมาดีที่สุด

                      นายวิชญะรัชต์  บุญยหิรัญวิจิตร “ทาย” และนายพิพัฒน์ ใจเย็น “กัน” เยาวชนตัวแทนทีม The Awesome Zoo Thailand ทีมอิสระ ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1  รุ่น TEENAGE เล่าว่ากลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้คือหัวใจ ของพวกเราทุกคนทั้ง 15 คน พวกเราเชื่อในความรักความชอบที่เรามีต่อการเต้น เชื่อมั่นในทีม เชื่อมั่นในตนเอง เราซ้อมกันค่อนข้างหนักมาก ซึ่งตอนนี้พวกเราถือเป็นทีมอิสระการซ้อมจะต้องแบ่งเวลาเพราะบางคนมีเรียน บางคนต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ล่าสุด เราได้รับรางวัลรองแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนอนาคตของทีมคิดว่าจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ พวกเราอยากเป็นไอดอลให้กับน้องรุ่นใหม่ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเก่ง อย่าปิดกั้นตัวเอง อย่าดูถูกตัวเอง มีเพื่อนๆในทีมหลายคนที่รับสอนเต้นแล้วมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว มีรายได้มาจ่ายค่าบ้าน ค่ากินอยู่ให้กับครอบครัว สุดท้ายนี้พวกเราอยากกราบขอบพระคุณ ทูลกระหม่อมที่จัดให้มีโครงการดีๆ อย่างTO BE NUMBER ONE ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรา ทำให้ได้มีเวทีแสดงออกมีเพื่อน มีสังคมและได้ไปแข่งขันไกลถึงต่างประเทศและคว้ารางวัลมาได้ และอยากให้จัดโครงการนี้ไปอีกเรื่อยๆครับ

                      นางสาวกฤตรัตน์ ศิลปี “น้องซี” ตัวแทนทีมหวานแหวว ชมรม Dancercise บางมูลนาก สสจ.พิจิตร ทีมชนะเลิศอันดับที่ 2รุ่น TEENAGE เล่าว่า ได้เอาเพลงอินเดียมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันสำหรับปีนี้เพราะอยากฉีกแนวออกไปไม่อยากให้โชว์ของทีมไปซ้ำกับทีมอื่นๆโดยการประยุกต์ท่าเต้นมาจากหนังอะลาดิน การโชว์จะมีทั้งแม่มด เวทมนตร์ ควันสีต่างๆ อย่างเช่นสีแดงคือความร้อนแรง สีฟ้าคือการผสมระหว่างความเข้มแข็งและความอ่อนโยน เหมือนการผสมผสานให้น่าดึงดูด  สีชมพูแสดงถึงความอ่อนหวานไม่ดุเกินไป โดยรวมคืออยากให้โชว์ที่แสดงออกมาน่าดูสนุกสนาน ไม่เครียด ผ่อนคลาย  สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าค่าย TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 ที่ผ่านมา ทำให้ได้รู้จักและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆจากทั่วประเทศที่เข้าค่าย ที่สำคัญคือช่วยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเต้นที่หลากหลายสไตล์มากขึ้น และได้นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ซึ่งตนเองเต้นในโครงการTO BE NUMBER ONE มาแล้ว 7 ปี อยากเต้นและพัฒนาสร้างเป็นอาชีพต่อไป ขอขอบพระคุณทูลกระหม่อมที่มีโครงการนี้มาให้พวกเราค่ะ

 

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *