ประกาศผลจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

แชร์ข่าวนี้

                     เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการประกวดภาคแรกประจำปี 2563  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในจังหวัด  อำเภอ  ชุมชน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน  และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานของอำเภอทั่วประเทศ

                     ทั้งนี้การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE  มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด  ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” สำหรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE แบ่งเป็นชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถานและสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีเกณฑ์ การพิจารณาที่สำคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” และแนวทางตามยุทธศาสตร์โครงการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  รวมทั้ง การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในกลุ่มต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง 20 จังหวัด มีอำเภอและชมรมฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 252 แห่ง

                     ผลการประกวดจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดยโสธรและจังหวัดหนองบัวลำภู  ประเภทชมรมฯในชุมชนภูมิภาคคือชุมชนบ้านกุดเต่า และชุมชนบ้านหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

                     นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและแสดงความชื่นชมทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวด พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลว่าแม้จะไม่ได้รางวัลหรือยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แต่สิ่งที่ได้เหมือนกันคือมุมมองและแนวคิดในการร่วมกันดำเนินงาน เพื่อดูแลช่วยเหลือ เยาวชน วัยรุ่น ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศชาติ การประกวดผลงาน  ในวันนี้  เป็นความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆ และยังเป็นเวทีที่ทุกท่าน จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการTO BE NUMBER ONE ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

                     โอกาสนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเททรงงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี ด้วยทรงเข้าใจ เข้าถึง  อารมณ์  จิตใจ  ของเยาวชนวัยรุ่นอย่างลึกซึ้ง  ทรงทำให้เยาวชนวัยรุ่นเปิดใจยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการด้วยความสมัครใจ  และด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพสกนิกร ทรงก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง ทำให้โครงการ  TO BE NUMBER ONE ประสบความสำเร็จ มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ  สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *