กรมควบคุมโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

แชร์ข่าวนี้


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกฎหมาย ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มและความรุนแรงสูงขึ้น ทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดโรคทันทีหรือเกิดขึ้นภายหลังจากการประกอบอาชีพเป็นระยะเวลานาน
กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการผลักดันมาตรการทางกฎหมายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการ ควบคุม กำกับคุณภาพในการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพจำนวน 3 ฉบับ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จึงมีความจำเป็นที่ผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยผู้บริหารกรมควบคุมโรค บุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป บุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บุคลากรจากโรงพยาบาลภาครัฐ บุคลากรจากหน่วยบริการที่ให้บริการด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ให้บริการ ทั้งหมด 115 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินงานตามมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการคุ้มครองสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกฎหมายดังกล่าว เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การจัดทำร่างอนุบัญญัติและพัฒนากลไก มาตรการ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้การดำเนินงาน บรรลุตามเจตนารมณ์ของการออกพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *