คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563

แชร์ข่าวนี้

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางเลือกทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย ให้ทุกส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลงโทษทางวินัยบุคลากรที่เมาแล้วขับทุกราย แจ้งผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

           ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2563 โดยวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละ 8,262 คน มูลค่าความสูญเสียจากการดื่มเฉลี่ยเทศกาลละ 1,649 ล้านบาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 พบว่า เมาแล้วขับเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ พบว่า ร้อยละ 52.21 เป็นผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด ในจำนวนนี้ร้อยละ 35.64 มีอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 20 mg% สถานที่ดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์กว่าร้อยละ 50 ดื่มนอกบ้าน และยังพบว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายพื้นที่จัดงานสงกรานต์กลางคืนเพิ่มขึ้น แม้ว่าพื้นที่โซนนิ่ง “เล่นน้ำปลอดเหล้า” จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่บริเวณทางเข้า – ออก และบริเวณใกล้เคียงยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่มาก

          นายแพทย์หม่อมหลวงสมชายกล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ดำเนินการในพื้นที่จัดทำข้อสั่งการไปยังสถานที่จัดงานเล่นน้ำสงกรานต์ ในการควบคุมการขายและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางเลือกโดยอาศัยต้นทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย ดึงประชาชนร่วมกิจกรรมกับครอบครัวทดแทนการออกไปดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน แจ้งผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ควบคุม ตรวจสอบและพิจารณาลงโทษทางวินัยกับบุคคลในความปกครองที่เมาแล้วขับทุกราย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและสงสัยว่าผู้ขับขี่เมาสุรา ให้ส่งตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหรือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจทุกราย และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้โรงพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามตรวจสอบสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนและดำเนินการทางกฎหมายหรือปรับเต็มตามจำนวนโดยไม่มีการลดหย่อนทุกราย ทั้งนี้ จะนำมาตรการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

          นอกจากนี้ ในการจัดงานสงกรานต์แต่ละจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม และเพิ่มมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 


แชร์ข่าวนี้