สปส. จ.พิษณุโลก เปิดบริการ แฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ รวดเร็ว สืบค้นง่าย

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งปฏิรูประบบกระดาษเข้าแฟ้ม เป็นการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีประสิทธิภาพ ให้บริการนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน และประชาชน สะดวกรวดเร็ว

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณ บุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเอกสารการขึ้นทะเบียนนายจ้างจากรูปแบบกระดาษเข้าแฟ้ม เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ต้องขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่ให้ความสำคัญในการยกระดับการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยสำนักงานประกันสังคมมีการเปิดโครงการ การจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของราชการให้ขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้ตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงานการขับเคลื่อน Thailand 4.0

ทั้งนี้ จากนโยบายของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนในปี พ.ศ. 2563 ให้เร่งรัดปฏิรูปกำลังแรงงาน (workforce Transformation) และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคม ได้นำมากำหนดแนวทางพัฒนาการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน โดยดำเนินโครงการการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติงาน จากเดิมที่มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษเข้าแฟ้ม ซึ่งปัจจุบันข้อมูลแฟ้มนายจ้างทั่วประเทศ มีจำนวน 926,183 แฟ้ม ทำให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บ เอกสารเกิดการชำรุดและมีโอกาสสูญหายได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเอกสารสู่ความทันสมัยบนข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถสืบคันข้อมูลได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการต่อนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน และประชาชน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมชมการสาธิตการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น/การคัดกรองและให้คำแนะนำโรคไวรัสโควิด 19 การส่งเสริมความรู้งานประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์มาตรา 40


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *