แชมป์จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้

                       เมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 2 ประจำปี 2563

                       การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมในโครงการ  TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการโดยพัฒนารูปแบบ เกณฑ์การประกวดและขยายการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบาย และการบริหารจัดการ ในจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอ เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของอำเภอทั่วประเทศ

                       การประกวดผลงานในครั้งนี้เป็นความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆ และยังเป็นเวที การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

                       ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญในการประกวดผลงานจังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE  คือ การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ส่วนชมรม TO BE NUMBER ONE แบ่งเป็นชมรมฯในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และในสำนักงานคุมประพฤติ  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน”  และแนวทางตามยุทธศาสตร์โครงการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน   และแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                       ในโอกาสนี้นายประเสริฐ บุญเรือง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งได้รับพระราชทานมอบหมายจากองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทน ทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ได้กล่าวเชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเททรงงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทำให้เยาวชนวัยรุ่น  เปิดใจยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจ  ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเยาวชนไทย ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและเติบใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

                       นายประเสริฐยังกล่าวอีกว่ากระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักและรับผิดชอบวัยรุ่นและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานร่วมกันระหว่างองค์กรหลัก และหน่วยงานในสังกัดที่มีสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานในสถานศึกษา เป็นเป้าหมายหลัก  พร้อมทั้งขยายไปในกลุ่มผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่น

                       การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ในครั้งนี้ มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง 14 จังหวัด มีอำเภอและชมรมฯประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 151 แห่ง ผลการประกวดจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคใต้ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต  ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต และชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา  ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จำกัด จังหวัดยะลา  และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น