ประกาศผล จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและตะวันออก ปี 2563

แชร์ข่าวนี้

                         เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับกลางและตะวันออก  ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 3 ประจำปี 2563

                         การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ โดยพัฒนารูปแบบเกณฑ์การประกวดและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา  สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงาน      ในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานของอำเภอทั่วประเทศ

                         การประกวดผลงานในวันนี้ เป็นความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆ  เป็นเวทีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

                         ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญในการประกวดผลงานจังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE คือการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ“ใครติดยายกมือขึ้น” ในขณะที่การประกวด ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE แบ่งเป็นชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา-อุดมศึกษาในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และในสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจะมีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” และแนวทางตามยุทธศาสตร์โครงการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                         ในโอกาสนี้นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  ซึ่งได้รับพระราชทานมอบหมายจากองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 ได้กล่าว เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนให้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ขององค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเทดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย เยาวชนชาวไทย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

                         นายสุทธิยังกล่าวอีกว่ากระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ร่วมสนับสนุนและดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE สนองพระปณิธานขององค์ประธานอย่างต่อเนื่อง  โดยมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่  เพื่อเป้าหมายพัฒนาแรงงานไทยห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  และกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดที่แม้จะไม่ได้รางวัล แต่สิ่งที่ทุกคนได้รับในวันนี้ คือ การมีโอกาส  ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดที่มีคุณค่าเพื่อนำไปใช้พัฒนา ต่อยอดการดำเนินงานของตนเองต่อไป

                         การประกวดครั้งนี้มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบ    และดีเด่นจำนวน 23 จังหวัด มีอำเภอและชมรมฯประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 162 แห่ง โดยจังหวัด            และชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคกลางและตะวันออก ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี  ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนปทุมวิไล  จังหวัดปทุมธานี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น