สถาบันการบินพลเรือน คุมเข้ม! ป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19

แชร์ข่าวนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยตามแถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรีที่ให้มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน และสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม ปิดดำเนินการชั่วคราวนั้น สบพ. จึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดฯ ในพื้นที่ของ สบพ. ดังนี้

1. แนวทางปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน
1.1 ให้นักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท หยุดทำการเรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด ณ สถาบันการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 โดยช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาทำการเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามที่แต่ละกองวิชากำหนด และจะเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
1.2 ยกเลิกการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 โดยมอบให้กองวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยคงไว้ตามมาตรฐานของหลักสูตรและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในรายวิชา
1.3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

2. แนวทางการคัดกรองไข้ก่อนเข้าพื้นที่ สบพ.
2.1 นักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ต้องเข้ารับการคัดกรองไข้ก่อนเข้าพื้นที่ สบพ. ทุกครั้ง โดย สบพ. ได้ตั้งจุดคัดกรองไข้บริเวณประตูทางเข้า – ออก และคัดกรองไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก หากบุคคลใดไม่ผ่านการคัดกรองไข้ สบพ. จักไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ สบพ. ทุกกรณี

3. แนวทางยกระดับการรักษาความสะอาดสถานที่ของ สบพ.
3.1 เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่เป็นจุดสัมผัส รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณร้อยละ 70 ในระหว่างวัน
3.2 ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ใน สบพ. รวมทั้งมีการติดตั้งอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบเพื่อเพิ่มความสะอาดและลดการสัมผัสพื้นผิวร่วมกัน
3.3 มีการจัดทำป้ายให้คำแนะนำสุขอนามัยส่วนตัว บริเวณโดยรอบ สบพ.
3.4 ให้ทุกหน่วยงานใน สบพ. กำกับและดูแลสถานที่ทำการให้เป็นไปตามสุขอนามัยตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

4. แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถาบันการบินพลเรือน
4.1 จัดให้มีแผนการทำงานแบบ Work from home โดยจัดให้พนักงานระดับหัวหน้าแผนกและหัวหน้าสำนักงานลงไปสามารถปฏิบัติงานที่บ้านโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.2 จัดให้มีแผนการทำงานแบบเหลื่อมเวลา โดยจัดให้พนักงานในหน่วยงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้จัดแผนการทำงานเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานปกติ

ทั้งนี้ สบพ.ได้แจ้งให้นักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบเหตุการณ์ผิดปกติให้ติดต่องานพยาบาลได้ที่หมายเลข 02 272 5741–4 ต่อ 228 หรือ 086 337 4142


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *