รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

 

         1. สถานการณ์ทั่วโลกใน 200 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 1 เมษายน 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 856,910 ราย เสียชีวิต 42,107 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 81,518 ราย เสียชีวิต 3,305 ราย สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 187,340 ราย เสียชีวิต 3,860 ราย อิตาลีพบผู้ป่วย 105,792 ราย เสียชีวิต 12,428 ราย

         2. สถานการณ์ในประเทศไทย (31 มี.ค.63 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 74 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 120 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,652- 1,771 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

         กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 51 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

               1.1     สนามมวย 1 ราย

               1.2     สถานบันเทิง 11 ราย

               1.3     สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 38 ราย

               1.4     ร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย 1 ราย

          กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 39 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

               2.1     เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 24 ราย (เป็นคนไทย 22 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย 16 ราย / ชาวต่างชาติ 2 ราย)

               2.2     อาชีพเสี่ยง 14 ราย

               2.3     บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย (สะสม 25 ราย)

           กลุ่มที่ 3 ได้รับผล lab ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 30 ราย

           ได้รับรายงานผู้ป่วยอาการหนัก 23 ราย เสียชีวิต 2 ราย

           รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 79 ปี  มีประวัติโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มีประวัติการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย  พบภาวะปอดอักเสบ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลยะลา เสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม 2563

          รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 58 ปี มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม 2563

          โดยสรุปวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 416 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,343 ราย เสียชีวิตรวม 12 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,771 ราย

***********************************  1 เมษายน 2563


แชร์ข่าวนี้