กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าส่งเสริมการนวดไทยหลังยูเนสโกประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

แชร์ข่าวนี้

                         

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างมาตรฐานการนวดไทย ส่งเสริม การนวดไทยในชุมชน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การนวดไทยเตรียมฉลองนวดไทยยูเนสโกช่วงสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

                         นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า หลังจากองค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้“การนวดไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วางแนวทางดำเนินการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการนวดไทย ตามมาตรการดังนี้ มาตรการด้านวิชาการ มีการจัดทำมาตรฐานและหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านการนวดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและความปลอดภัยในการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ มาตรการด้านการพัฒนาบุคลากรและกำลังคน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดไทยให้มีมาตรฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมการนวดไทยในชุมชน มาตรการด้านนโยบายและกฎหมาย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน ด้านการนวดไทย จัดทำมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดไทย มาตรการ ด้านงบประมาณ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มาตรการด้านกลไก การบริหารจัดการและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาการนวดไทย มีการสร้างอัตลักษณ์การนวดไทยสู่มรดกโลก ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างคุณค่าให้กับหมอไทยแห่งชาติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างพิพิธภัณฑ์การนวดไทย รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (ในฐานะตัวแทนชุมชน)

                         ดร.นันทศักด์  โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวต่ออีกว่า การนวดไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและของคนไทยที่ใช้ดูแลสุขภาพ ในยามเจ็บป่วย ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีนโยบายในการสืบสาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดไทย/การนวดพื้นบ้าน จากหมอพื้นบ้านในชุมชนที่มีความสามารถ ความชำนาญ ด้านการนวดกว่า 286 คน กระจายอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทย และดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การนวดไทย ณ โรงเรียนสุขุมมาลทัมมุทิส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมฉลองนวดไทยยูเนสโก ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น