สธ.ให้ความสำคัญทุกวิชาชีพที่ร่วมสู้โควิด-19

แชร์ข่าวนี้

           กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทุกวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         วันนี้ (10 เมษายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณชมรมหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เห็นความสำคัญของผู้ทำงานด้านการแพทย์แผนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เป็นเลขานุการ ในการกำหนดกรอบจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจ

         สำหรับตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้มีการหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งได้มอบอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ก็ได้ให้ความสำคัญ โดยจะมอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือต่อไป

   ****************************  10 เมษายน 2563


แชร์ข่าวนี้