อนุทิน ประกาศเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขทุกคนในสถานการณ์ COVID-19

แชร์ข่าวนี้

    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป้าหมายนโยบาย “ความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขทุกคนในสถานการณ์ COVID-19” ทุกสถานพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรปลอดภัย มีแนวทางมั่นใจ มีการจัดการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ สงสัยตรวจได้ เจ็บไข้รักษาทันที มีหลักประกันคุ้มครอง

         วันนี้ (17 เมษายน 2563) ที่ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 พร้อมประกาศเป้าหมาย “ความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขทุกคนในสถานการณ์ COVID-19” โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข องค์กรเครือข่ายสาธารณสุข ได้แก่ สปสช. สพฉ. สช. สวรส. และสรพ. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคม ชมรม สภาวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมการประชุม

          นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 พบบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อ 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของผู้ป่วยทั้งหมด ในขณะที่ทั่วโลกพบร้อยละ 4-9 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข จึงได้มีมติให้ประกาศเป้าหมาย เรื่องความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ เพื่อให้สถานพยาบาลทุกแห่งดำเนินการสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจ มีสาระสำคัญ คือ ให้สถานพยาบาลทุกแห่งประกาศเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร จัดสรรหน้ากากอนามัย Surgical Mask ให้เพียงพอและบริหารจัดการหน้ากาก N95 รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ให้มีสำรองพร้อมใช้ หากบุคลากรสาธารณสุขมีความเสี่ยงหรือสงสัยติดเชื้อต้องได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาทันที พร้อมตรวจคัดกรองคนในครอบครัว รวมทั้งมีหลักประกันคุ้มครองดูแลและเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีช่องทางสื่อสารให้ความรู้ รับฟังความต้องการจากบุคลากร

         “องค์การอนามัยโลกได้กำหนด Theme “World Patient Safety Day” ในปีนี้ว่า บุคลากรสาธารณสุขปลอดภัย (Health Worker Safety) ด้วยเหตุผลว่า ไม่มีผู้ป่วยปลอดภัย หากบุคลากรสาธารณสุขไม่ปลอดภัย (No Patient Safety without Health Worker Safety) ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายขาดแคลน ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE. จึงต้องเน้นการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้มีผู้ป่วยน้อยที่สุด และคัดกรองค้นหาผู้ป่วยมารับการรักษาให้เร็วที่สุด” นายอนุทินกล่าว


แชร์ข่าวนี้