สบพ. จัดมาตรการการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แชร์ข่าวนี้

                     

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่กระจายในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา นั้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในฐานะสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน มีความตระหนักและใส่ใจถึงการเรียนการสอน จึงได้จัดมาตรการการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดย ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน ได้เปิดเผยถึงมาตรการดังกล่าว ว่า สบพ. ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้บุคลากรผู้สอนทุกหลักสูตร นำเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ ด้วยเทคโนโลยี 2 ประเภท ดังนี้

1. เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Real time ซึ่งมีโปรแกรมหลากหลาย ประกอบไปด้วย Zoom, Loom, Hangout, Line, Facebook live และ Microsoft Team เป็นต้น

2. เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Non-Real time เป็นการนำเทคโนโลยีการศึกษามาผสมผสาน (Blended Learning) หรือบูรณาการร่วมกัน อาทิ การใช้โปรแกรม PowerPoint ในการบันทึกข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ และสรุปข้อมูลในรูปแบบ Infographic อย่างง่าย โดยการนำอุปกรณ์มาบันทึกและตัดต่อเพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ตามตารางการเรียนการสอนของผู้เรียน ประกอบด้วย Youtube หรือ Google classroom เป็นต้น

สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ผู้สอนได้นำเทคนิคและวิธีการประเมินผลการเรียนแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นการให้คะแนนเพื่ออธิบายผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแบบใหม่ เช่น การประเมินแบบ Rubrics Score เป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินของผู้เรียนด้านกระบวนการ เช่น การนำเสนอปากเปล่า การสาธิต การอภิปราย หรือ การประเมินรายงานการวิจัย เป็นต้น โดยองค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย ประเด็นที่จะประเมิน (Criteria) ระดับความสามารถ (Performance Levels) และ คำอธิบายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality Descriptors) ทั้งนี้ ผู้สอนยังสามารถนำเครื่องมือโปรแกรมประยุกต์ (Application) มาใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย Kahoot, Plickers, Socrative, Quizizz, Zipgrade เป็นต้น

                         จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการศึกษานับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากในการนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเรียนรู้ และยังคงมีการเรียนการสอนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล social distancing ในการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ สถาบันการบินพลเรือน ได้ตระหนักในการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการนำเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาพัฒนาการฝึกอบรมและการศึกษาของสถาบันในหลักสูตรต่างๆ อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2542 มาตรา 15 ที่เน้นให้การศึกษาไทยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบและการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ อีกด้วย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *