ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยไทยควบคุมโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชี้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้ดี จากระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุมเต็มพื้นที่ ทำงานบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ในปี 2563 จะเปิดบริการแล้ว 1,369 หน่วย ครอบคลุมประชากร 26.9 ล้านคน นำร่องใช้แอปพลิเคชัน “คุยกับหมอ” จับคู่ชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับประชาชน

                นายแพทย์สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชุดที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ ผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการ

             นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากมีระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิกระจายครอบคลุมเต็มพื้นที่ มีระบบสาธารณสุขมูลฐานที่มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดูแลประชาชนใกล้ชิด และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม. ทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยในปี 2563 จะจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใน 12 เขตสุขภาพและกทม. จำนวน 1,369 หน่วย รวมสะสม 2,592 หน่วย ซึ่งครอบคลุมประชากรประมาณ 26.9 ล้านคน และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1,599 คน รวมทั้งได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรการอบรม 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 14 วัน และหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ ระยะเวลา 4 วัน นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบข้อมูลตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  จัดทำ Application ชื่อ “คุยกับหมอ” เพื่อจับคู่ชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับประชาชน ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมหมอครอบครัวและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว และทดลองใช้โปรแกรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง กำหนดผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. … กำหนดให้ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 รวมทั้งได้จัดทำร่างแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2563 – 2572 กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านปฐมภูมิของชาติที่มีเอกภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความเป็นเจ้าของร่วมกัน

********************************* 15 พฤษภาคม 2563


แชร์ข่าวนี้