“ กำแพงเพชร”เมืองกล้วยไข่พันธุ์ดี สู่แชมป์ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือปี 63 #thaitodaynews

แชร์ข่าวนี้

 

 

การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ถือเป็นความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ที่มีการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวดมาอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายและการบริหารจัดการ ในจังหวัด  อำเภอ  ชุมชน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด อีกทั้งยังเป็นเวทีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งโดยปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการกระตุ้น การดำเนินงานของอำเภอ
ทั่วประเทศ

กำแพงเพชร เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่งมีจังหวัดที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่น จำนวน 15 จังหวัด  และมีอำเภอ/ชมรม ประเภทต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 124 แห่ง

นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.กำแพงเพชรให้ข้อมูลว่ากำแพงเพชรเริ่มดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 17 ปี โดยใช้สโลแกนในการดำเนินโครงการว่า “กล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร” เหตุผลคือกล้วยไข่เป็นอัตลักษณ์ของกำแพงเพชรขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ
แตกกอ เปรียบเสมือนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและตลอดไป ด้วยเด็กและเยาวชน คนพันธุ์ดี คนพันธุ์ A เกรด A คนเก่งคนดี คน TO BE NUMBER ONE ซึ่งปัจจุบัน
ยังได้นำภาพกล้วยไข่มาเป็นสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชรด้วย

                ผลงานเด่นในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ จังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านมา เริ่มจากปี 2552 ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น, ปี 2555 รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน,
ปี 2557 รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง, ปี 2559 รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1, ปี 2561 รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2, ปี 2562 รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3

นอกจากนี้ เครือข่ายการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชร ยังมีผลการดำเนินงานดีเด่นและเป็นต้นแบบระดับประเทศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัยรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทอง ปีที่ 1, ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีที่ 1, ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี  และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร รางวัลดีเด่นระดับประเทศ

นายแพทย์ปริญญา ยังบอกด้วยว่าในปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอ และเครือข่ายชมรมในจังหวัด
ร่วมนำเสนอผลงานและผ่านการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศจำนวน 9 แห่ง ดังนี้  กลุ่มต้นแบบได้แก่ 1.จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร  2.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย 3.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  4.ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี  กลุ่มดีเด่น ได้แก่ 5.อำเภอ TO BE NUMBER ONE เมืองกำแพงเพชร  6.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 7.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านท่าไม้แดง  8.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 9.ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางกำแพงเพชรชวนจัดกิจกรรมและนวัตกรรมเด่นที่ทำในนาม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร อาทิเช่น สมาชิกได้รับการคัดเลือกให้เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 7 ปีซ้อนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 คน ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค เข้ารอบระดับประเทศ ปี 2561  ด้านนวัตกรรมเด่นปี 2562 ได้แก่ 1) อำเภอ TO BE NUMBERONE จังหวัดกำแพงเพชร 2) “KEY SUCCESS สู่กล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBERONE 3) เพจ TO BE ดูแลสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”  และปี 2563 ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE 2) ช่องลม Model FC TO BE กำแพงเพชร จากปัญหา
ยาเสพติดที่พบในกลุ่มเยาวชน เทศบาลตำบลช่องลม ใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งชายและหญิง   3) “PAKDEE MODEL”ของวิทยาลัยอาชีวภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE สามารถขึ้นเป็นต้นแบบในระดับประเทศได้ภายใน 1 ปี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานในประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา

 

 

“ในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สมาชิกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จ.กำแพงเพชร ยังได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการป้องกันตัวเองในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เพจ FACEBOOK  ร่วมกันผลิตและบริจาคอุปกรณ์ เช่น Face Shield แอลกอฮอล์เจล ที่ปั้มขวดแอลกอฮอล์ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาว TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติให้ร่วมกันก้าวผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”นายแพทย์ปริญญากล่าวในตอนท้าย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *