สวธ.เชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงาน ส่งชื่อบุคคล พร้อมประวัติและผลงานของศิลปิน เข้ารับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ #thaitodaynews

แชร์ข่าวนี้

                        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ อันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่างๆไว้ไม่ให้สูญหาย


                        นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์สรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และ สาขาวรรณศิลป์ โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งรายชื่อบุคคล ประวัติและผลงานของศิลปิน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียติเป็นศิลปินแห่งชาติ สามารถเขียนแบบเสนอประวัติและผลงาน ตามรายละเอียดในคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พร้อมมีหนังสือนำเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมวันธรรม และจัดส่งข้อมูลถึง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
                        โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงาน ร่วมส่งรายชื่อบุคคล ประวัติและผลงานของศิลปิน เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร.๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑ ,๑๓๒๐ และ ๑๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๕ ตาม วัน เวลา ราชการ หรือที่ http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) เว็บไซต์กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/cul_fund และ เว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture 8 สำหรับต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *