ผลงานเด่น “จังหวัดชลบุรี” สู่แชมป์ TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและตะวันออก ปี 2563

แชร์ข่าวนี้

                         การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ โดยพัฒนารูปแบบเกณฑ์การประกวดและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ / ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด และปี 2563 นี้นับเป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานของอำเภอทั่วประเทศ

                         “จังหวัดชลบุรี” เป็นจังหวัดในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3  ที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจากการเข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่น 23 จังหวัด และมีอำเภอ/ชมรมประเภทต่างๆ เข้าร่วม 162 แห่ง  ซึ่งจังหวัดชลบุรีสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าสู่การประกวดระดับประเทศได้

                         นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ให้ข้อมูลว่า จังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลารวม 16 ปี มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานคือ “TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ร่วมคิด ร่วมสร้าง เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ในปี 2567” เป้าหมาย คือ การป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและพัฒนาเด็กและเยาวชนชลบุรี ให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความสุข และมีความสามารถรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างสรรค์การดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง

จากการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 นอกจากจังหวัดชลบุรีจะผ่านเกณฑ์เข้าสู่การประกวดระดับประเทศแล้ว ยังมีชมรมอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลและสามารถผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่

  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองไทร
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ รร.ศรีราชา

รร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) รร.เกาะจันทร์พิทยาคาร รร.ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” และ รร.บ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) RDC ชลบุรี

                         ที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรีได้ร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง มีผลงานเด่นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ เมื่อปี 2562 ได้ร่วมประกวดผลงานในมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก จังหวัดชลบุรีผ่านเกณฑ์รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 และได้รับรางวัลผลงานประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย ในขณะที่นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2562

จังหวัดชลบุรีได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE  จังหวัดชลบุรี ณ ร.ร.บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

                         นอกจากนี้ เยาวชนจังหวัดชลบุรียังสามารถผ่านเข้าสู่การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ได้แก่ นายรัชชานนท์  กันเพรียง รร.ศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย และนางสาวแคริส เจน สมิท รร.เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3 ฝ่ายหญิง และจากการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคกลางและตะวันออก ทีมกาลิกา รร.เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ได้รางวัลชนะเลิศรุ่น Pre-teenage ,ทีม ZION DANCE CREW รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร รางวัลชนะเลิศ รุ่น Teenage , ทีม THE HOPE รร.เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) และทีม SEA SKY CREW รร.พัทยาอรุโณทัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Teenage

                         จังหวัดชลบุรีได้ลงนามสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สถานศึกษาในระดับต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี

                         นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวต่ออีกว่าปี 2562 -2563 จังหวัดชลบุรีได้สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานได้แก่ นวัตกรรม TO BE CREATIVE สื่อสร้างสรรค์ภูมิคุ้มกันหัวใจ ANIMATION TO BE NUMBER ONE STORY เป็นนวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงเยาวชนโดยใช้สื่อการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะ เป็นภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา เป็นการกระตุกความคิดของเด็ก เมื่อโตไปจะได้ดึงความรู้มาใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากยาเสพติด นวัตกรรม animation พี่สอนน้อง การให้คำปรึกษาในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยจัดทำ Animation พี่สอนน้อง ให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE  เข้าถึงการช่วยเหลือแบบพี่สอนน้อง และนวัตกรรมสร้าง ปรับ เปลี่ยน TO BE NUMBER ONE HERO MODEL โดยใช้แกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เป็น Hero model เป็นแรงผลักดัน กระตุ้นพฤติกรรมในตัวบุคคล โดยโน้มน้าวจูงใจเพื่อให้เกิดพลังแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ และเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิต เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                         ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ทุกคนล้วนตระหนักและให้ความร่วมมือในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการควบคุมโรคโควิด 19 ของจังหวัดชลบุรี ที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง อาทิ ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดทำและเผยแพร่ความรู้ในการดูแลป้องกันโรค ผ่านสื่อช่องทาง YouTube ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษามีการจัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด 19ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความรู้ ลดความเครียดในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ อ.พานทอง, อ.พนัสนิคม, อ.เมืองชลบุรี, อ.ศรีราชา, อ.สัตหีบ, อ.หนองใหญ่, อ.เกาะจันทร์, อ.บ้านบึง, อ.บางละมุง, อ.บ่อทอง, อ.เกาะสีชัง ได้ร่วมดำเนินงานคัดกรอง ร่วมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 แก่ ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในสถานประกอบการ จุดเสี่ยง และด่านตรวจหรือจุดสกัดร่วมคัดกรองโรคโควิด 19 ของจังหวัดชลบุรี


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *