สธ.เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหาร New Normal ออนไลน์

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2563 New Normal รุ่นแรก เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรได้รับการรับรองจาก ก.พ. โดยความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และการบริหารโครงการจากสมาคมนักบริหารสาธารณสุข

           นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้นำองค์กรได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้อื่น ตามบทบาทหน้าที่ทางการบริหาร และการมีภาวะผู้นําในด้านการบริหารตน บริหารคน บริหารเป้าหมายทิศทาง บริหารการเปลี่ยนแปลง บริหารผลลัพธ์ และบริหารทรัพยากรที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในสถานการณ์โรคโควิด 19 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบริหารจัดการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา นำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร อสม. อย่างจริงจัง จนทำให้ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนการอบรมเป็นการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal รุ่นแรก อบรมผ่านระบบออนไลน์ ใช้การวิดีโอคอลจากที่ทำงานตนเองในช่วงบ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองจาก ก.พ. เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง นำบทเรียนและประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. และความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และการบริหารโครงการจากสมาคม นักบริหารสาธารณสุข

          ทั้งนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11 กันยายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 34 คน และหน่วยงานอื่น 6 คน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน กระทรวงแรงงาน 1 คน กระทรวงอุตสาหกรรม 1 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 คน และ สปสช. 2 คน


แชร์ข่าวนี้