กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ลงนาม MOU เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี

แชร์ข่าวนี้

                         กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากการสัมผัสมลพิษในสิ่งแวดล้อม


                         วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน เพื่อดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อม


                         นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนไม่ป่วย ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับหรืออาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนมลพิษในแหล่งชุมชน การปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ศักยภาพแร่ พื้นที่ประกอบการเหมืองแร่เก่า เช่น การปนเปื้อนของสารหนูจากเหมืองดีบุกเก่าในแหล่งน้ำธรรมชาติ การปนเปื้อนตะกั่วในลำห้วยและพืชผักจากการทำเหมืองตะกั่วและพื้นที่ศักยภาพแร่ตะกั่ว การปนเปื้อนแคดเมียมในข้าวจากการทำเหมืองสังกะสี ที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับหรืออาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องได้รับการฟื้นฟู


                         ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์ในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเชิงรุก รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้านนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ภารกิจหนึ่งของกรมทรัพยากรธรณี คือการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี ศึกษา วิจัย พัฒนา วิเคราะห์ และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี และเป็นหน่วยงานสำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล จัดทำข้อมูลแผนที่ทรัพยากรแร่ รวมถึงพัฒนา รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


                         โดยตัวอย่างหนึ่งของการทำงานบูรณาการร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงานที่ผ่านมา คือ โครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลด้านธรณีวิทยากับการแพร่กระจายสารหนูในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นำไปสู่คำแนะนำในการลดผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวัง รวมทั้งเกิดเป็นแนวทางการทำงานเชิงรุกให้กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี มีความพร้อมในการร่วมดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบการปนเปื้อน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับสัมผัสมลพิษในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และจากนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะได้วางแผนการดำเนินงาน กำหนดมาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกันต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *