กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.)พาเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กวิถี New Normal เตรียมความพร้อมดูแลเด็ก

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) พาเยี่ยมชมมาตราการเตรียมความพร้อมเปิดสถานรับ เลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถี New Normal ที่ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม. นางสุภัชชา เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในความดูแลของ กรมทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตร สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก นายแพทย์ประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา และสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อให้บริการ อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. สําหรับสถานรับเลี้ยง และพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตร จะให้บริการเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 6 ปี โดยมีค่าบริการต่อเดือน อายุ 3 เดือน 1 ปี 11 เดือน จํานวน 2,000 บาท และ อายุ 2 – 6 ปี จํานวน 1,000 บาท และในสถานการณ์ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและ เยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย ดําเนินการจัดทํามาตรการ และคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัย ของสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและ เยาวชน มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อกําหนดให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กมาโดยตลอด ซึ่งจะทําให้เด็กอยู่ใน สภาพแวดล้อมและสถานที่ ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก การนํามาตรการและคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็ก ปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กมาใช้ร่วมด้วย จะช่วยลดความกังวลใจให้กับผู้ปกครองที่ต้องกลับไปทํางานในสถานการณ์ โรคระบาดดังกล่าว การเตรียมพร้อมสําหรับเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ประกอบด้วย เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก จะต้องกําหนดจุดคัดกรองและตรวจรับส่งเด็ก จัดเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมกลุ่มย่อยของเด็ก ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ พยายามรักษาการเว้นระยะ และ รักษาสุขอนามัยควบคุมการฆ่าเชื้อระหว่างวันในแต่ละจุดให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ปกครอง จะต้องให้ความร่วมมือ หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก ผ้าให้ตนเองและเด็ก ล้างมืออย่างสม่ําเสมอ หมั่นสังเกตตนเอง เด็ก และบุคคลในครอบครัว หากพบว่ามีอาการ ผิดปกติ เช่น มีไข้ จาม น้ํามูกไหล เหนื่อยหอบ ควรปรึกษาแพทย์ และแจ้งต่อสถานรับเลี้ยงเด็กทันที


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *