“จังหวัดขอนแก่น” แชมป์ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 63

แชร์ข่าวนี้

                         จากเวทีการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรมTOBE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2563ที่ผ่านมา  “ขอนแก่น”ได้รับการพิจารณาตัดสินให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่5 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกลุ่มต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง20  จังหวัด มีอำเภอและชมรมฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 252  แห่ง

                         นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ขอนแก่น ให้ข้อมูลว่า ขอนแก่นเริ่มดำเนินการโครงการTO BE NUMBER ONE  มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 18 ปี  ผลงานเด่นของ จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมา เริ่มจากปี 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ และได้รางวัลเลื่อนระดับขึ้นทุกปี จนถึงปี 2557 ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชรเพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชรปีที่ 1 จนล่าสุดปี 2562 ได้รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชรเพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชรเป็นปีที่ 5

                         นอกจากนี้ จ.ขอนแก่น ยังมีผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ การจัดตั้งอำเภอTO BE NUMBER ONE MODEL นำร่องที่อำเภอกระนวน เริ่มจากแต่งตั้งคณะทำงาน อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และแกนนำ ตั้งชมรมฯทุกตำบล ติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ จัดประกวดชมรมฯระดับตำบลและอำเภอและประกาศเกียรติคุณให้แกนนำทุกคน / ผู้ชนะส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด ปี2562 ประกาศให้อำเภอกระนวนเป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONEแห่งแรกและมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงMOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเพื่อขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานให้ครบทุกอำเภอ

                         ค่าย TO BE คืนคนดีสู่ชุมชนโดยการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัดเพิ่มหลักสูตร TO BE NUMBER ONE  ทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE หลังผ่านการบำบัดสู่ชมรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในชุมชน ตามเกณฑ์อย่างน้อย 4 ครั้ง เมื่อครบจะได้รับเกียรติบัตรและเข็ม TO BE NUMBER ONE จากนายอำเภอ

                         TO BE NUMBER ONE ENGAGEMENT เป็นการประเมินความผูกพันต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน  3 ด้าน ได้แก่ กาย วาจา ใจใช้สำหรับแกนนำชมรมทุกประเภท ประเมินก่อนการอบรมใช้วิธีการแสกนQR CODE สามารถเห็นผลลัพธ์ได้แบบ real time ผลการประเมินจะใช้ปรับทัศนคติและพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมให้เหมาะสม

                         SMART  TO  BE  TEENAGE  โดยการต่อยอดจาก “เด็กชายขอบ” เด็กแว้น เด็กสก๊อย นำมาปรับพฤติกรรม จนเป็นแบบอย่างที่ดี มีอาชีพ เรียนต่อ เมื่อกลับสู่ชุมชน เฝ้าระวัง ค้นหาเด็กที่มีปัญหาให้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเปิดเวทีสภาเด็ก ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน นครขอนแก่นปัจจุบันมีสมาชิก 348  คน  ส่งเสริม ด้านการเรียน 218 คน อาชีพ 73 คน พัฒนาคุณภาพชีวิต 57 คน ปัญหาพื้นที่คดีอาญาลดลง 68 %

                         นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวต่อไปว่า ผลงานด้านองค์ความรู้ จ.ขอนแก่นได้จัดทำ QR CODE – THREE COLOR เป็นการจัดเก็บสื่อองค์ความรู้ TO BE ในแบบQR CODE 3 สี  สีแดง-นวัตกรรม / น้ำเงิน-องค์ความรู้ / ดำ-สื่อการสอน  คู่มือ “การพัฒนา PMQA TO BE NUMBER ONE  ”สู่มาตรฐานงานคุณภาพ

                         การจัดทำคู่มือ “TO BE NUMBER ONE  IDOL  KHONKAEN”  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ IDOL ระดับประเทศ ,คู่มือ “MY DREAM  MODEL  1 อำเภอ 1 ชุมชน  TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ” เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ,คู่มือ  “การบริหารงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จ.ขอนแก่น”สำหรับผู้บริหาร,  คู่มือการดำเนินงาน วิทยากร แกนนำ  รวมทั้งการทำงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ปีละ 1 เรื่อง ซึ่งปัจจุบันทำไปแล้ว 4 เรื่อง

                         “ในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ขอนแก่นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่สมาชิกและชมรมTO BE NUMBER ONE ที่ได้ร่วมจัดทำ Mask / Facesheild ให้กับทีมด่านคัดกรองในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในขณะที่เครือข่ายชมรมTO BE NUMBER ONE ในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคุมประพฤติ จ.ขอนแก่น ,บมจ.ซีพีออลล์     ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น,ชมรม TO BE NUMBER ONE  รร.ศรีกระนวนวิทยาคมและชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวนฯลฯ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่นร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย,หน้ากากผ้า, face shield และมอบสิ่งของบริจาค เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติของงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ในการรับมือกับโรคโควิด19  รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19ด้วย ”นายแพทย์สมชายโชติกล่าว

 

 

 

 

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *