รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,996 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.57 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 81 ราย หรือร้อยละ 2.58 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,135 ราย

          จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ภาครัฐกำหนดอย่างเข้มแข็ง และรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้มมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคทั้งในประเทศและผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ส่งผลให้ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 90 ของโลก

          อย่างไรก็ตามหลายประเทศทั่วโลกยังคงมีการระบาดของเชื้อโควิด 19 อยู่ และมีหลายประเทศที่สถานการณ์ของโรคดีขึ้นแล้วแต่กลับมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกเป็นกลุ่มก้อน จากสถานบันเทิง สถานที่แออัดมีคนรวมกันจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากประชาชนประมาท ไม่ป้องกันตัวเอง ผู้ประกอบการ ร้านค้า อาคารสถานที่ ไม่เข้มงวดตามมาตรการป้องกันโรคอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้อีกครั้ง

          ดังนั้น ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรือเคหะสถานการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ยังมีความจำเป็นอย่างมาก ร่วมกับการล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปสถานที่แออัด คนรวมกันมาก ๆ เพื่อความปลอดภัย ที่สำคัญคือการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคได้รวดเร็ว นอกจากนี้หากป่วย มีไข้ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หอบเหนื่อยให้หยุดพักรักษาตัว ไม่ออกไปในที่สาธารณะ ถ้าไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ตรวจรักษา

  ****************************** 17 มิถุนายน 2563

………………………………………………………….


แชร์ข่าวนี้