วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2563 “Everyone can be a LandHero”

แชร์ข่าวนี้

                         วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2563 (World Day to Combat Desertification)” และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด “Everyone can be a Land Hero” โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

                         เนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2563 (World Day to Combat Desertification) สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ได้กำหนดหัวข้อของการรณรงค์ในเรื่อง “Everyone can be a LandHero” ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยมีการดำเนินงานโดยการจัดกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic และมีการจัดประชุมเสวนาวิชาการในหัวข้อ การขับเคลื่อนงาน UNCCD ภายใต้แนวคิด “Everyone can be a Land Hero” เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกร และเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต การผลิตอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 15.3 ที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน ความแห้งแล้งและอุทกภัย รวมถึงความพยายามที่จะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เป็นภารกิจที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2573

                         การจัดงานวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกปี 2563 ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ VDO Conference และถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook Fanpage กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมงาน และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมประกาศผลการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด “Everyone can be a Land Hero” และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงาน UNCCD ภายใต้แนวคิด Everyone can be a Land Hero” เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้ร่วมเสวนา จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นางสาวสุวิมล เสรีย์เผ่าวงศ์ ผู้ประสานงานหลักเพื่อสนับสนุนแผนงานขนาดเล็กภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Small Grant Programme) นายยาโคบ วนาพิทักษ์กุล (ผู้ประสานงานโครงการปลูกคน สร้างป่า) โดยองค์กรกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบ้านปิล็อกคี่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และนายนภ พรชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศิลปินนักร้อง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้รับชมทางระบบ VDO Conference และถ่ายทอดสด (Live) ทาง Fanpage กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมกันทั่วประเทศ

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น