ผู้ว่านนท์ ขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนจังหวัดนนทบุรีสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

แชร์ข่าวนี้

                         วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2563 การประชุมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานองค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของจังหวัดนนทบุรี สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์ รวมทั้งในทุก ๆ โอกาสตามความเหมาะสม และร่วมกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ การประชุม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เป็นการส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย


                         สำหรับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานการดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

                         ในโอกาสนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นนทบุรี จะได้ร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการแต่งผ้าไทยในห้วงระยะเวลาต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *