โครงการบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ให้กับประชาชนไทย 15,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แชร์ข่าวนี้

                         กรุงเทพฯ – 30 มิถุนายน 2563: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งเป็นโครงการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID -19 ให้กับประชาชนชาวไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมีประวัติติดเชื้อ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ราย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมให้รายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งวัฒนะ

                         ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยถึงพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ ทางด้านการแพทย์ ด้วยทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ และยังทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายสู่โรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคมของทุกปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2552 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงบำเพ็ญพระกุศล ด้วยโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ พระราชทานที่กอปรด้วยคุณประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยและประชาชน


                         “สำหรับโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในปี 2563 นี้ ได้พระราชทานโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 สนองพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยประชาชน อีกทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อให้กับชุมชน” ศ.นพ.นิธิ กล่าว

                         ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ เพิ่มเติมว่า “คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ประสานงานการจัดทำโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ในปีนี้ โดยโครงการมีเกณฑ์กำหนดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เคยมีประวัติติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน ซึ่งเรามีการแบ่งพื้นที่ชุมชนในการออกหน่วยให้บริการตามพื้นที่ต่างๆ โดยเลือกตัวแทนจากภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์และมาเข้ารับการตรวจที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เพื่อตรวจให้กับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15,000 ราย ซึ่งจะได้รับการตรวจจำนวน 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 6 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID -19 และทราบผลว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ และจากข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เราทราบความชุกของการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อโรค COVID -19 ในชุมชนและภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของ COVID -19 ในอนาคตต่อไป”

                         สำหรับโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทยในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการตรวจที่ทันสมัยลงไปสู่ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งในอนาคต โดยการตรวจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเอง รวมถึงครอบครัวและชุมชนนั้นๆ และข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลบ่งชี้การดำเนินไปข้างหน้าของการระบาดในประเทศไทยด้วย เชื่อว่าจะประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระดับนโยบายของประเทศชาติได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ covid19.cra.ac.th โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ผู้ทีสนใจลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน และจะเริ่มให้บริการตรวจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2576 6401


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *