“คนเจียงใหม่เป๋นหนึ่ง โดยบ่เปิ้งยาเสพติด” แชมป์ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2563

แชร์ข่าวนี้

             “เชียงใหม่” เป็นหนึ่งในจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้น้อมนำพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มากำหนดแนวทางดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเริ่มจัดตั้งชมรมและเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  ตลอด 15 ปี ของการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้สโลแกน  “คนเจียงใหม่เป๋นหนึ่ง  โดยบ่เปิ้งยาเสพติด” มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม และองค์ความรู้ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จนสามารถคว้ารางวัลในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร จากการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือประจำปี 2563  และได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือเข้าไปร่วมการประกวดในระดับประเทศ

                   นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเลขานุการโครงการ  TO BE NUMBER ONE  จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ดำเนินการภายใต้หลักการ 3 ก 3 ย และปรับใช้กลยุทธ์ CHIANGMAI มุ่งสู่ต้นแบบระดับเพชร และได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรวมพล“คนเชียงใหม่ หัวใจ TO BE NUMBER ONE” โดยร่วมใจกันใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์หรือเข็มกลัด TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกวันพุธ และได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ “ใครติดยา  ยกมือขึ้น”โดยการค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ      ยาเสพติดด้วยการ X-ray และ Re X-ray ในสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ เมื่อพบผู้เสพยาเสพติดจะดำเนินการคัดกรองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและส่งเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ในสถานพยาบาล หรือ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งมีการฝึกอาชีพ          และส่งเสริมด้านการศึกษา หลังจากบำบัดฯ ครบตามเกณฑ์ จะมีการติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด       โดยทีมสหวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 530 คนซึ่งพบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังการบำบัดร้อยละ 97.38  ในขณะที่นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2562

สำหรับผลงานเด่นของโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ กิจกรรม รณรงค์ สร้างกระแส ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสื่อทุกช่องทาง ทั้ง on line , on air และ on ground เช่น การจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด Run Together Say No To Drug เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแส ให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการระดมทุน เข้ากองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE , การจัดกิจกรรมรณรงค์ รับน้อง ขึ้นดอย ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เตียวขึ้นดอย ปลอดเหล้า ,การสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การประกวดในเวที TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ปี 2563 ระดับประเทศ ที่ทีมของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่น Junior ทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในรุ่น Pre – Teenage ทีมHeyday โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ในขณะที่การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ารอบระดับประเทศทุกปี มีการพัฒนาและเสริมทักษะด้านการร้อง การเต้น และพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ IDOL

                นายแพทย์จตุชัย กล่าวต่อไปว่า ส่วนนวัตกรรมเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ Line TO BE NUMBER ONE CNX : สื่อด้วยใจ ไปด้วยกัน เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร, TO BE NUMBER ONE E-book การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้   แนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อง่ายต่อการอ่าน  และการพกพา ทำตามยุค ตามสมัยในปัจจุบัน ทำให้น่าสนใจต่อการอ่านของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

                Mobile Friendly Service การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก ที่เป็นมิตรกับเยาวชน ในรูปแบบ  ONE STOP SERVICE บริการให้คำปรึกษาด้านยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถแจ้งผลการตรวจสุขภาพภายใน 1 วัน นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีก เช่น TO BE NUMBER ONE NewGen , HAND TO YOU เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจสู่เครือข่ายใหม่ TO BE NUMBER ONE Version 2  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆที่สมาชิกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE   จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระดับจังหวัด      พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานและเครือข่ายสหวิชาชีพ ได้ร่วมปฏิบัติการ ณ ด่านคัดกรองไวรัสโควิด 19 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่, สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแต่งเพลงและขับร้องเพลง “ชีวิตติดหน้ากาก” เพื่อเป็นการเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 และเป็นกำลังใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์, สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE   ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเย็บหน้ากากผ้า   และนำไปแบ่งปันใส่ในตู้ปันสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดีบริจาคผ่านกรมพินิจฯและยังได้ร่วมกันผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลล้างมือเพื่อจำหน่ายหารายได้เข้ากองทุนของชมรม TO BE NUMBER ONE อีกด้วย  นายแพทย์จตุชัยกล่าวทิ้งท้าย

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *