มช. ปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ เปิดสาขาใหม่ เตรียมบัณฑิตสู่ตลาดงานยุค New normal

แชร์ข่าวนี้

                         จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการมีงานทำของบัณฑิตจบใหม่ที่จะสำเร็จการศึกษาในยุค New Normal เนื่องจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรทมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนและออกแบบหลักสูตรวิชาด้านดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์บริบทของโลกยุคปัจจุบัน

                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนายุทธศาสตร์ด้านวิชาการและคุณภาพนักศึกษามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสาขาวิชาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลากหลายสาขา โดยเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562-2563 ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุม สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล สาขาภาพยนต์ดิจิทัล สาขาดิจิทัลเกม สาขาวิทยาการข้อมูล สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล รวมถึงหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ นอกเหนือจากการปรับหลักสูตร มหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงการสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
                         ด้านการเรียน การสื่อสาร การทำงาน และมีการสอบเพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ  ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็น ความรู้ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  ความรู้ด้านความปลอดภัยในการงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความรู้ด้านจริยธรรมทางสารสนเทศ หากนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (CMU Digital Transformation)
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความศักยภาพ ความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมคุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก


แชร์ข่าวนี้