“ กรุงเทพมหานคร” กับผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้

                “ กรุงเทพมหานคร”  นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ได้จัดการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และกระตุ้นการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดการประกวดฯขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประกวดครั้งนี้มีชมรมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 57 ชมรม แยกเป็นกลุ่มต้นแบบ 5 ชมรม กลุ่มดีเด่น   52 ชมรม ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563 ระดับเงิน ได้แก่ ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง  เขตยานนาวา ,ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ, ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม, ชุมชนมั่นคง 133  เขตบางบอน และชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง และผลการประกวดฯชมรมในกลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมี 10 ชมรม  ได้แก่ ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง, ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ,  ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก, ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ เขตคลองสามวา,ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา      เขตบางบอน, ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2  เขตบางขุนเทียน ,ชุมชนแย้มสรวล เขตพระโขนง,ชุมชนทัดชาวิลล่า เขตดอนเมือง, ชุมชนบุญมาก  เขตราษฎร์บูรณะ และชุมชนวัดใหม่อมตรส  เขตพระนคร

                นางสาววรัญญา สาสาย ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม  รางวัลกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563ระดับเงิน ให้ข้อมูลว่า การนำโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ามาดำเนินการในชุมชน ก่อเกิดประโยชน์กับชุมชนมาก มีเด็กๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 500 คน พวกเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกัน เช่น การได้ร่วมแสดงรำไทยในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ร่วมกันประดิษฐ์สินค้า สำหรับจำหน่ายต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ และล่าสุดคือกิจกรรมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยและแผ่นพับข้อมูลการป้องกันโรคโควิด 19  แจกจ่ายในชุมชน ที่ผ่านมาทางชมรมฯเคยได้รางวัลระดับประเทศมาแล้วถึง 2 ครั้ง ขอขอบพระคุณทูลกระหม่อมฯ ที่มอบโครงการนี้มาให้เด็กๆได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน  มีที่พึ่งทางใจ และไม่ไปมั่วสุมหรือติดยาเสพติด

ด้านนางสาวณัฐธยาน์ เย็นสุวรรณ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนทัดชาวิลล่า   เขตดอนเมือง รางวัลชมรมในกลุ่มดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี 2563ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ทางชุมชนมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำร่วมกันมีทั้ง การร้อง การเต้น การวาดรูประบายสี การปลูกผักของชุมชน การทำความสะอาดชุมชน ซึ่งเด็กๆก็จะเข้าร่วมตลอด แต่จะไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่ หลังจากที่ทางเขตดอนเมืองเข้ามาเยี่ยมและได้ชักชวนให้ตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE     ชุมชนทัดชาวิลล่า เขตดอนเมืองขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก การทำกิจกรรมร่วมกัน   เป็นระบบมากขึ้น เด็กๆมีความรับผิดชอบและมีศักยภาพมากขึ้น จากที่เล่นแต่โทรศัพท์ พอถึงเวลาซ้อมเข้า  ก็จะมารวมตัวกัน เก็บกวาดจัดเตรียมพื้นที่และซ้อมกันอย่างตั้งใจ พวกเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น   และนี่คือจุดแข็งของพวกเรา “ชุมชนทัดชาวิลล่า”

                พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ในฐานะผู้แทนในพระองค์ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครประจำปี 2563  ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกคนน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติดให้กับประเทศชาติต่อไป  ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น คงทราบว่าเป็นงานที่ยาก เพราะวัยนี้เป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ด้วยพระเมตตา กอปรด้วยพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ  ทูลกระหม่อมฯทรงสามารถทำให้เยาวชนและวัยรุ่น เปิดใจยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย เยาวชนไทยปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติดและเติบใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

 “กรุงเทพมหานคร”  ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปขยายผลในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระปณิธานขององค์ประธานฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

“ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับชุมชน ที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลพระราชทานผ่านเข้ารอบระดับประเทศ และแสดงความชื่นชมกับทุกชุมชนที่เข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันนี้ แม้จะยังไม่ได้รับรางวัล ขออย่าท้อ ทำต่อไป เพราะจริงๆแล้ว สิ่งที่ได้มากกว่ารางวัล คือ การได้ดูแลช่วยเหลือกัน ให้เยาวชนในชุมชนของเราปลอดภัยจากภัยยาและสารเสพติด ตลอดจนภัยสังคมรอบตัว ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเติบโตเป็นคนเก่งและดีของประเทศชาติต่อไป”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *