รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. 4-01 และเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

แชร์ข่าวนี้

                         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 5,6 และ7) นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ว่าที่พันตรีศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
                         ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน งานพัฒนาโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคม แหล่งน้ำ รวมถึง การเพิ่มรายได้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ในวันนี้มีความยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสารส.ป.ก.4-01) พร้อมมอบบัตรดินดี และสระน้ำขนาดเล็กให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน ประเภทละ 10 ราย เมื่อพี่น้องเกษตรกรได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปแล้ว อยากให้เกษตรกรนั้นเกิดความหวงแหนและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ไม่นำไปขายหรือให้เช่าแก่ผู้อื่น อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว
                         นอกจากนั้น ท่านได้ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของนางกนกวรรณ ป้อมสิงห์ ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพชรบุรี ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2563 กิจกรรมภายในแปลงเกษตรกรรม ประกอบด้วย การปลูกฝรั่งกิมจู ไผ่กิมซุ่ง พริก มะละกอ กล้วยน้ำว้า โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ตลอดจนส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตผ่านเว็บไซต์สินค้าเกษตรและแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดินอีกด้วย

                         ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเพชรบุรี ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งในที่รัฐและที่เอกชน ในพื้นที่ ๕ อำเภอ 13 ตำบล 44 หมู่บ้าน เนื้อที่ 45,763 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเพชรบุรี ท่ายาง ชะอำ เขาย้อย และหนองหญ้าปล้อง โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ทั้งที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ จำนวน 2,157 ราย เนื้อที่ 38,299 ไร่ ในที่ดินเอกชน 142 ราย 284 แปลง เนื้อที่ 2,002 ไร่ และที่บริจาค 1 ราย เนื้อที่ 44 ไร่ รวมจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้งสิ้น 2,301 ราย 40,345 ไร่ โดยในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีนั้น มีเนื้อที่ประมาณ 35,680 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่มากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 1,589 ราย เนื้อที่ประมาณ 34,189-2-21 ไร่
                         “สำหรับการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ในวันนี้ ก็เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ รักษาและหวงแหนที่ดินทำกิน สามารถคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวในตอนท้าย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *