ส.ป.ก. ทำโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวฯในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แชร์ข่าวนี้

                         วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ ผู้บริหาร ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) บ้านสวนนาตาวัสดิ์ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๔ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
                         เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “จากที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายด้านแหล่งน้ำ ให้กับหน่วยงานในสังกัด เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่แห้งแล้ง และพัฒนาพื้นที่ ที่มี แหล่งน้ำเพียงพอ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ ได้เร่งดำเนินการโครงการดังกล่าว เพราะถือเป็นมาตรการเร่งด่วน ซึ่งในวันนี้ได้รับมอบหมายจาก รมช.กษ. (ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้เดินทางมาเปิดโครงการฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะถือเป็นต้นแบบที่แรกที่ได้เริ่มดำเนินโครงการ โดย ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๑,๕๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕ ชุมชน ๆ ละ 5 ฝาย รวมจำนวน ๒๕ ฝาย โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ บ้านพรุกำ หมู่ที่ 14 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ, บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ, บ้านแม่ทะล่าง หมู่ที่ 19 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ, บ้านห้วยมุด หมู่ที่ 5 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน และ บ้านควนพุน หมู่ที่ 7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรีทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้”


                         เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับกิจกรรมในการดำเนินโครงการในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑ ฝาย เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่น โดยมีเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำ จำนวน ๓๐ ครัวเรือน ในพื้นที่เกษตรกรรม ๔๐๐ ไร่ กิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาในพื้นที่จำนวน ๑ ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน อันเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด – ๑๙ การจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเวียงสระ และการแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จจากการจัดการอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว”


                         “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร พื้นที่เป้าหมายมากกว่า 40 ล้านไร่ เกษตรกรมากกว่า 2.8 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางพื้นที่ ที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ดังนั้นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นภารกิจหนึ่งของ ส.ป.ก. ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ำของชุมชน สร้างต้นแบบการเรียนรู้ขยายผลสู่ชุมชนอื่น เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขบนผืนดินที่ได้รับการจัดสรรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนตลอดไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *