คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. พร้อมตรวจประเมินหลักสูตรนำร่อง ABET Mock Visit โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ATPAC

แชร์ข่าวนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 1
4.00 น. จะมีการตรวจรายงานการศึกษาตนเอง
และพิจารณาความพร้อมของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรนำร่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักสูตรทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

          ทั้งนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ได้ประสานงานเพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (
Association
of Thailand Professionals in America and Canada : ATPAC) เป็น Mock
Program Evaluator (MPEV) ในการตรวจรายงานการศึกษาตนเอง
และพิจารณาความพร้อมของหลักสูตรนำร่องดังกล่าว ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล และที่ห้องประชุมราชพฤกษ์
มจพ. ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

1.
Professor
Dr. Methi Wecharatana

John A. Reif,
Jr. Department of Civil & Environmental Engineering

New Jersey
Institute of Technology (NJIT)

2.
Associate
Professor Dr. Vira Chankong

Departments
of Computer and Data Sciences, and Electrical, Computer, and Systems
Engineering

Case Western
Reserve University (CWRU)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.)
มุ่งส่งเสริมให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก
Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET) สหรัฐอเมริกา
ซึ่งการผ่านมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ


แชร์ข่าวนี้