ที่ปรึกษา รมช.สธ. ย้ำโครงการเที่ยวปันสุข อสม. โปร่งใส

แชร์ข่าวนี้

ที่ปรึกษา รมช.สธ. ย้ำโครงการเที่ยวปันสุข อสม. โปร่งใส


          ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำโครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจกำลังใจ ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของคนไทยที่ได้มาตรฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ฟื้นเศรษฐกิจประเทศ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำนวยความสะดวกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงทะเบียนเที่ยวด้วยกัน เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ พัฒนางานเพื่อดูแลประชาชน

           วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ช่วยดูแลโครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจกำลังใจ ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่ได้ร่วมทำงานเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ

           สิ่งที่ต้องการจากโครงการเที่ยวปันสุข ฯ  คือให้ อสม.ได้ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ได้เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ได้พักในโรงแรมได้มาตรฐาน สะอาด มีมาตรการป้องกันโรคที่ดี นำสิ่งที่ได้พบเห็นจากการท่องเที่ยวมาพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ฝากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยอำนวยความสะดวก อสม.ในการลงทะเบียนไปเที่ยวด้วยกัน และเลือกบริษัททัวร์ที่มีมาตรฐาน เป็นผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา พิจารณารายการท่องเที่ยวที่เป็นการทัศนศึกษาตามที่ อสม.สนใจ เน้นให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการเรียกรับหัวคิวเกิดการทุจริตในโครงการนี้ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

           “โครงการนี้ รัฐบาลต้องการตอบแทน อสม. และช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19 ก่อน ซึ่งจะขอความร่วมมือให้กระทรวงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วยพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบบริษัททัวร์ที่ได้มาตรฐานและได้รับผลกระทบเข้าร่วมโครงการ” นายธนิตพลกล่าว

**************************************   24 กรกฎาคม 2563


แชร์ข่าวนี้