สร้างชาติ ผ่านวิกฤติ ไปกับสถาบันการสร้างชาติ

แชร์ข่าวนี้

                         คุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ แรงงานผ่านวิกฤต กับ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ตอบโจทย์วิกฤติประเทศ รู้ศาสตร์การนำ การบริหาร พาองค์กรผ่านวิกฤติอย่างผู้มีชัย รุ่นที่ 11 เริ่ม 7 ตุลาคม 63 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเซอร์ปาร์ค

                         วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ คุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ แรงงานผ่านวิกฤต ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยมี นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเปิดงาน และนางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยประธานสถาบันการสร้างชาติได้กล่าวถึงหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) ว่า หลักสูตรนี้จะพัฒนาผู้นำในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ภาคสังคมที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่เปิดกว้างเข้าใจความเปลี่ยนแปลง มองอนาคต คิดเชิงรุก กล้าทำสิ่งใหม่ สิ่งดีงาม พร้อมเพิ่มเติมความรอบรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง การบริหารองค์กร และการสร้างประเทศให้พัฒนาสู่อนาคต เสริมสร้างความสามารถในการนำ การบริหาร และการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดกระบวนการกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนทั้ง 3 มาร่วมกันพิจารณาหาทางพัฒนาประเทศแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการนำและการบริหารงานสมัยใหม่ กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเจริญสู่ความเป็นอารยะได้ รวมถึงเป็นการสรรหาและสรรสร้างชุมชนคนสร้างชาติในแต่ละรุ่น และข้ามรุ่น เพื่อจะเป็นประชาคมที่พร้อมร่วมกันสร้างชาติให้อารยะ

                         ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถกำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รับรู้ เข้าใจในข้อเท็จจริงของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดในอนาคตได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงผิวเผิน และสามารถจัดการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น คิดอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงสู่กลยุทธ์และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ รวมถึงการคิดแบบรอบด้านเพื่อตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศ รวมถึงสามารถนำผู้อื่นและองค์กร และการส่งผ่านพลังบวกต่อคนรอบข้างให้ยินดีร่วมกันทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ สำหรับผู้สนใจสมัครหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 11 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียน 7 ตุลาคม 63 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคพิเศษ Nation-Building in Crisis Time “สร้างชาติ ผ่านวิกฤติ” ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเซอร์ปาร์ค โดยสามารถสมัครทาง online หรือ download ใบสมัครที่ http:22nbi.in.th เบอร์โทรศัพท์ 02-711-7474 หรือ 097 050 9368 ติต่อ ดาณี บรรณวัฒน์ ผู้ช่วยหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ


                         นอกจากนี้ ยังได้เชิญร่วมโครงการชมรมเยาวชนสร้างชาติ NBI –Youth Club ซึ่งเป็นการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ มีค่านิยมในการดำเนินชิวตทุกเรื่องอย่างถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยส่วนร่วม ทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม พร้อมพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติที่มีความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคมไทย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *