องคมนตรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รพร.สว่างแดนดิน แห่งแรกของรพร.

แชร์ข่าวนี้

  องคมนตรีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรักษาโรคโควิด 19 ครบวงจร

           นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และประธานกรรมการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้มีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ซึ่งขณะนี้ ตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรอง สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อ จำกัดวงการระบาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีห้องความดันลบพร้อมรับผู้ป่วยหนัก 6 เตียง และเตียงรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 50 เตียง พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

          สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบแห่งแรกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองพระบรมราโชบายในการดูแลสุขภาพพสกนิกรด้วยคุณภาพและอย่างทั่วถึงจากโรคระบาดในครั้งนี้ มีเครื่องมือประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ทราบผลได้ภายใน 3-5 ชั่วโมง ด้วยวิธี Real-time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบความชำนาญเพื่อการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  และกรมควบคุมโรคสนับสนุนเครื่องตรวจหาไวรัส รวมทั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทบการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวางแผนขยายบริการให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสเอชไอวี ตับอักเสบ มะเร็งปากมดลูก ซึ่งพบมากในพื้นที่อีสานตอนบน เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างครบวงจร

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก และเป็น 1 ใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข และการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทำให้ห้องปฏิบัติการนี้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน

***************************************** 27 กรกฎาคม 2563


แชร์ข่าวนี้