กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

แชร์ข่าวนี้

                         วานนี้ (29 กรกฎาคม 2563) ที่โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563

                         เนื่องด้วยพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้มีอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน 3 ฉบับ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว และมีร่างอนุบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมและอยู่ระหว่างการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาลงนาม ประกอบกับกรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองกฎหมาย ได้จัดทำร่างอนุบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำมารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนดำเนินการนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ กรมควบคุมโรคจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *