รมช.สาธิต ชูการแพทย์วิถีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นบริการ

แชร์ข่าวนี้

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชูกรมการแพทย์ต้นแบบการบริหารจัดการการแพทย์วิถีใหม่ เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ให้ ผู้รับบริการ ขยายผลไปยังโรงพยาบาลในภูมิภาค จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จังหวัดระยอง สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด

      วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (Strengthening Hospital Management : DMS Next Step to New Normal) เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical services) พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังต่อการแพทย์วิถีใหม่”

      ดร.สาธิตกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ ได้ คิดค้นศึกษาวิจัยวิธีดูแล การรักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคโควิด 19 นำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์มาปรับระบบบริการ  ทางการแพทย์วิถีใหม่ หรือ New normal medical services ที่สร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความปลอดภัย เช่น จัดห้องแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ การปรับระบบบริการเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล ขึ้นทะเบียนและนัดตรวจด้วยระบบ Online หรือ Kiosk ให้คำปรึกษาและรักษาทางไกลด้วย Telemedicine เป็นต้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต่อเนื่อง เท่าเทียม

      “คาดหวังที่จะเห็นบุคลากรกรมการแพทย์เป็นผู้นำในด้านการวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นภาพรวมทั้งระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จังหวัดระยองครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย” ดร.สาธิตกล่าว

      ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการ เกี่ยวข้องโดยตรงด้านการวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริการทางการแพทย์เปลี่ยนไปเป็นการแพทย์วิถีใหม่ จึงได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในสังกัด ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทั้งด้านวิชาการ บริการ และการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนและขยายผลไปยังโรงพยาบาลในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ตามมาตรการความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และผู้ให้บริการ การลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยประชาชนยังได้รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม

******************************************** 3 สิงหาคม 2563

 


แชร์ข่าวนี้