รอง ผบ.ทอ.ปิดหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ 15 ย้ำ ทหาร รัฐและเอกชนพร้อมเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

แชร์ข่าวนี้

รอง ผบ.ทอ.ปิดหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ 15 ย้ำ ทหาร รัฐและเอกชนพร้อมเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 15 ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรเอกชน ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าวมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศเข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศ การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านการทหาร ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บริหารระดับสูงได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยที่ผ่านมาได้ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  รวมถึง กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการบูรณะสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลสบเตี๊ยะ, โรงเรียนบ้านบนนา ตำบลบ้านแปะ, โรงเรียนบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการหน่วยต่าง ๆ และภาคเอกชนด้วย

 


แชร์ข่าวนี้