กรมอนามัย เผย ครม. เห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง สำหรับสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

                         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 แก่สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


                         แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 หน่วยงานภาครัฐได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น มาตรการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ นับจากที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 รวมทั้งจากการบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วย ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ให้แก่สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านเสริมสวยหรือ แต่งผม ฟิตเนส สวนสนุก ร้านคอมพิวเตอร์ กิจการดูแลเด็กที่บ้าน กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นต้น และกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (ที่มิใช่การขายของในตลาด) ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า และลักษณะการเร่ขาย
                         “ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้มีระยะเวลาใช้บังคับในการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ หนังสือรับรองการแจ้ง 1 ปี นับแต่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ที่เป็นผลจากมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของภาครัฐจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *