กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเวทีโชว์ผลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน

แชร์ข่าวนี้

                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมบรรยายพิเศษ โดยปีนี้ได้จัดประชุม ในรูปแบบ new normal สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถร่วมฟังการบรรยายในระบบ Zoom และFacebook Live โดยสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตได้

                         วันนี้(26 สิงหาคม 2563)ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานด้านวิชาการหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งเน้นทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชานี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 พร้อมมอบรางวัล DMSc Award จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ เรื่อง การออกแบบอนุภาคนาโนเพื่อการประยุกต์ในด้านการแพทย์ระดับนาโน (Designing Nanoparticles for Applications in Nanamedicine)โดย ดร.ธีระพงษ์ พวงมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทหนังสือและตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ เรื่อง ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ เรื่อง การพัฒนาหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลอง ตามหลักการ OECD GLP (The Development of Laboratory Animal Testing Facility for Health Product in Compliance with OECD GLP Principles) โดย นางสาวภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการเข้าร่วมส่งผลงาน จำนวน 198 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาบรรยายพิเศษ เช่น เรื่อง “UPDATE COVID-19”โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง“Disruptive Innovation in Future Healthcare” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “35 ปีบนเส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส โดยองค์ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เรื่อง ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในคนไทย : จากงานวิจัยพื้นฐานระดับโมเลกุลการควบคุมและป้องกันโรคและการค้นพบฮีโมโกลบินชนิดใหม่ของโลก ซึ่งปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดประชุมแบบ New Normal สำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมที่เมืองทองธานีได้ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทางระบบ Zoom หรือสามารถชมทาง Facebook Live ได้ 3 ช่องทาง คือ Fan page กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Fan page ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Fan page กองแผนงานและวิชาการ ซึ่งผู้ที่เข้าชมทาง Fan page สามารถเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ 11.5 คะแนน(รวม 3 วัน) และหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 11.75 คะแนน (รวม 3 วัน

 


                         “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการปัญหาด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขรวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีผลงานสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายผลงาน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคโควิด-19 และขยายจำนวนห้องปฏิบัติการครอบคลุมทั้งประเทศมากกว่า 200 แห่ง การจัดตั้งศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการและเป็นหน่วยงานตรวจมาตรฐานกัญชาทางการแพทย์ ของประเทศการลดความแออัดทางป้องปฏิบัติการ โดยจัดทำมาตรฐานหน่วยเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล การพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การพัฒนาและ ผลิตชุดตรวจโรคโควิด-19 โดยร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็ว การพัฒนาวิธีตรวจด้วยการรวมตัวอย่าง การตรวจในน้ำลายและตรวจหาชุดทดสอบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น” นายแพทย์โอภาส กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *