กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดพิธีมอบรางวัลและปิดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28

แชร์ข่าวนี้

                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขานำเสนอผลงาน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 198 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จำนวน 17 เรื่อง


                         วันนี้ (28สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” พร้อมกล่าวปิดการประชุม ว่า ปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดประชุมแบบ New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 500 คน และรับชมผ่านการถ่ายทอดสดการประชุมด้วยระบบออนไลน์ โดยมีการบรรยายและการสัมมนาของวิทยากรรับเชิญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอผลงาน การวิจัย และการประกวดผลงานทางวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานในความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 198 เรื่อง เป็นการนำเสนอแบบบรรยาย 40 เรื่อง และโปสเตอร์ 158 เรื่อง โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการเป็นผู้ตัดสินผลการประกวด ซึ่งมีผลงานวิชาการ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รางวัล จำนวน 17 เรื่อง ดังนี้


1.สาขา Current Research and Innovation on Diseases
1.1นายสิทธิพร ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การถอดรหัสพันธุกรรมเป้าหมายแบบเน็กซ์เจนเนอเรชั่น เพื่อตรวจสอบยีน POPB และยีนอะมานิติน
1.2นางสาวฤดีมาศ ยุบลพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย ความเป็นพิษของนิกเกิล ต่อเซลล์แอสโทรไซท์: การศึกษาการสะสม การตายแบบ apoptosis และ autophagy และกลไกที่เกี่ยวข้อง
1.3นางสาวปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาการกระตุ้น T cells ด้วย TB antigens ชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีนในกลุ่มผู้สัมผัสโรคใกล้ชิด โดยวิธี In vitro Whole blood stimulation
1.4นางสาววราวรรณ วงษ์บุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง ความชุกและการแยกเชื้อ Candida species ในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันและกลุ่มควบคุมในประเทศไทย
1.5นางสาววิภา น้อยท่าช้าง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง สถานการณ์เชื้อ Klebsiella pneumoniae ดื้อยา Carbapenems ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
2.สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health
2.1นางสาววิชรณีย์ ทองสิมา สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ ในสารสกัดกัญชาและยาน้ำมันกัญชา ด้วยวิธี HPLC
2.2นายจำรัส กาญจนไพบูลย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย เรื่อง การศึกษากลไกของสารสกัดเหง้ากระชายที่มีฤทธิ์ต้านการก่อไบโอฟิล์มของเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์
2.3นางจินตนา กรดเต็ม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง ชุดทดสอบพาราควอทแบบขั้นตอนเดียว
2.4นางสาวนฤมล อิฐรัตน์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มยาต้านจุลชีพตกค้างในนม โดย LC-MS/MS
2.5นายภัทรพล อุดมลาภ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เชื้อจุลินทรีย์ และโลหะหนักในดอกคำฝอย
3.สาขา กรมวิทย์ with you
3.1นายรัตนชัย เพ็ชรสมบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย เรื่อง วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน : อำเภอต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
3.2นาวาอากาศตรีหญิงกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำแร่ใน 4 ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.3นางสาววรางลักษณ์ พิมพาภัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษานำร่องด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของเจลหว้าเขารักษาสิว
3.4นายชาคริต หน่อศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง นวัตกรรมการรายงานผลวิเคราะห์ Web Report Online
3.5นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี-เฮดสเปสแบบต่อคอลัมน์คู่
4.สาขา Frontier Research & Network
4.1นางสาวอารียา ดิษรัฐกิจ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง ระบบแปลผลข้อมูลพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค
4.2นายวีรวุฒิ วิทยานันท์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา สารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชาด้วยเทคนิค MRM


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น