รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ และเข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 22 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,274 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.82 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 85 ราย หรือร้อยละ 2.49 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,417 ราย

             สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ 5 ราย แบ่งเป็น

          รายที่ 1 – 3 เป็น เพศหญิง สัญชาติฟิลิปปินส์ อายุ 26, 28, 37  ปี อาชีพรับจ้าง (ครูสอนภาษา) เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ

          รายที่ 4 – 5 เป็นเพศชาย อายุ 3 ปี และหญิง อายุ 15 ปี อาชีพนักเรียน สัญชาติฝรั่งเศส ทั้ง 2 รายเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเดินทางพร้อมครอบครัว ถึงประเทศไทยวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 29 สิงหาคม 2563 (วันที่ 0 ของการกักตัว)

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ถึง 100 ราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มีอัตราการรอดชีวิตสูง เสียชีวิตเพียงร้อยละ 1.7 ซึ่งผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีการป่วยด้วยโรคเรื้อรังอื่นมาก่อน

          สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนน้อยราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ หรือสถานที่รัฐกำหนด หรือโรงพยาบาลทางเลือก  อย่างไรก็ตาม อาจมีการแพร่เชื้อในประเทศเกิดขึ้นได้อีก กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างเต็มที่ทั้ง ยา เวชภัณฑ์ เตียง การตรวจแลป และบุคลากรทางการแพทย์ ถ้าหากมีการระบาดเกิดขึ้นจริง เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกยังคงพบการแพร่ระบาด รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างก้าวกระโดด แม้ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคง สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้มงวดมาตรการตามพื้นที่แนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ระบาด แต่อาจมีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหลุดลอดเข้ามาในชุมชนได้ บุคคลกลุ่มนี้จะไม่ได้ผ่าน   การคัดกรองโรคโควิด 19 ตามระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย จึงขอความร่วมมือประชาชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน หากสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ และเฝ้าระวังสอบสวนโรคในพื้นที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

  ********************* 1  กันยายน 2563

***************************************


แชร์ข่าวนี้