สธ.ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563

         วันนี้ (1 กันยายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบรางวัลตามโครงการถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ และคนไทยในทุกช่วงวัยให้มีความพร้อม ทั้งด้านหลักคิดคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของข้าราชการ บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนนำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม และค่านิยม MOPH เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมแบบระเบิดจากข้างในที่มีความยั่งยืน

            “ปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน” นายแพทย์สุขุมกล่าว

ทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย กิจกรรม “Good Guy 2020” มีบุคลากรได้รับรางวัลทั้งสิ้น 29 ราย จาก 21 หน่วยงาน และกิจกรรมการจัดทำคลิปวีดิทัศน์นำเสนอผลงานองค์กร โดยมีหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม 24 หน่วยงาน ได้รับรางวัล 5 หน่วยงาน และได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรม 19 หน่วยงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด

**************************   1 กันยายน 2563


แชร์ข่าวนี้