กรมควบคุมโรค มุ่งสู่องค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพภายในปี 2564

แชร์ข่าวนี้

                         กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพควบคุมน้ำหนักป้องกันโรค NCD (DDC Fit) แก่บุคลากรกรมควบคุมโรคสู่องค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ

                         วันนี้ (9 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพควบคุมน้ำหนักป้องกันโรค NCD (DDC Fit) พร้อมด้วยผู้บริหารจาก กองโรคไม่ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบำราศนราดูร และสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


                         นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สุขภาพของบุคลากร จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ การที่บุคลากรมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์ จะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี ก่อให้เกิดการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรทุกปี และได้ทำการสำรวจข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในต้นปีงบประมาณ2563 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 2,896 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 ของบุคลากรทั้งหมด 6,418 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 23 ขึ้นไป ร้อยละ 55.08 พฤติกรรมการออกกำลังกายร้อยละ 79 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 6 และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61 ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ฯลฯ โรคไม่ติดต่อเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบทำให้เกิด ภาวะโรคแทรกซ้อน ทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

                         กรมควบคุมโรค จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรสุขภาพดี โดยประยุกต์ใช้กระบวนการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 7 WEEKS ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พัฒนามาเป็นรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถานที่ราชการ มีนักสื่อสารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกองโรคไม่ติดต่อ ให้คำแนะนำตลอด 7 สัปดาห์ ด้วยแอปพลิเคชั่นไทยสุข ที่พัฒนาโดย สวทช. เพื่อให้บุคลากรของกรมควบคุมโรคได้รับความรู้ พร้อมเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อเลี่ยงโรคไม่ติดต่อ โดยการลดอ้วน เลิกบุหรี่ งดเหล้า ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ ยังผลิตสื่อวิดีโอ ให้นักสร้างสุขของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้ภายในองค์กรตนเอง และเผยแพร่สู่องค์กรราชการอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงป้องกันการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

                         ในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมควบคุมโรคมุ่งจะพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literate Organization โดยกรมควบคุมโรคยึดถือหลักการว่า การพัฒนาความรอบรู้ ด้านสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *