ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดนครปฐม

แชร์ข่าวนี้

                         เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ โนรส ลี้สวัสดิ์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ สมัย ศิริทองถาวรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ จุมภฏ พรมสีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

 ตลอดระยะเวลา 16ปี จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้3 ยุทธศาสตร์หลัก มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

                         “จังหวัดนครปฐม”ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานของใต้ฝ่าพระบาทมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 10-24 ปี จำนวน 199,683 คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 23 ชมรม ในชุมชน จำนวน 14 ชมรม ในสถานประกอบการ จำนวน 7ชมรม ในเรือนจำ จำนวน1 ชมรม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 6 ชมรม และในสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 42 แห่ง

ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น มีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่2 จำนวน 1แห่ง คือ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ระดับมาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ คือ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และประเภทดีเด่นระดับภาคกลาง คือ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และยังมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับภาค จำนวน 18คน ในห้วงระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน

สำหรับ “โรงเรียนสามพรานวิทยา” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 1,431 คน ทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยยึดคำขวัญ “เป็นหนึ่ง โดย ไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ต่อส่วนรวม ชุมชนและสังคม

ทางโรงเรียนสามพรานวิทยาได้จัดตั้งและดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE มาแล้วประมาณ 8 ปี มีการสร้างกระแสนิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความสามารถให้นักเรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่อที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมีการให้คำปรึกษาเเก่สมาชิก ทั้งเรื่องการเรียนและปัญหาชีวิตต่างๆ มีการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เเละมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก เช่น การเล่นดนตรี ร้องเพลง เเละเต้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE

                         ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเรือนจำ รวมทั้งหมด 7 แห่ง ภายในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *